Сдружение Фуутура

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА ФУУТУРА“
е регистрирано сдружение с идеална цел в обществена полза с Булстат номер – 176579818 и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот в обществото.

Фуутура е учредена през 2013 година от група спортисти – непрофесионалисти. За нас практикуването на любимия спорт е много повече от привилегия, а обстановката в страната не позволява едно пълноценно изживяване на това спортно хоби. Затова ние създадохме Сдружение Фуутура и се надяваме да спомогнем както за подобряването на спортната среда като цяло в България, така и за подобреното физическо, психическо и спортно извисяване на всеки един наш член и приятел!

За разлика от повечето организации, ние ясно дефинираме нашите цели – РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА – и широко отваряме възможностите за членство и партньорство без ограничения на личностни или фирмени характеристики.

Основните цели на сдружение Фуутура са развитието и промотирането на различни спортове и всички видове дейности, свързани със спорт, културен туризъм, активен начин на живот, младежки обмени и др. Сдружението цели да промотира спорта и здравословните практики в образованието, за да мотивира младите хора към здравословни практики и активен начин на живот. Сред другите цели на Фуутура са:

  1. Развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на децата и младежите.

  2. Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на спорт, което да повиши мотивацията и ангажираността на младите хора.

  3. Популяризиране постиженията, проектите и инициативите на индивидуални личности и организации в областта на детско-юношеския, аматьорския и масовия спорт.

  4. Подпомагане на своите членове за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на квалификацията и компетентността им по въпроси, свързани както пряко със спорта, така и с теми извън него.

  5. Приобщаване на широк кръг граждани и граждански организации в дейността на Сдружението, формиране на партньорски отношения с търговски дружества, касаещи подкрепата им към Сдружението и неговите цели, както и диалог с централни и териториални органи на изпълнителната власт и техни подразделения относно възможностите за съвместни инициативи и проекти, касаещи целите на Сдружението.

  6. Отстояване в националната политика на Република България традиционно стратегическото място на спорта и спортната култура и спортното възпитание сред подрастващите и хората в активна възраст.

  7. Работа за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури на базата на спорта и спортната култура и конкретни спортни прояви – както в България, така и в чужбина.

  8. Участие в обществения живот и публичния диалог по проблемите на младежта и спорта

  9. Подобряване на здравословното състояние на населението и повишаване на качествата на медицинското обслужване в страната.

  10. Подпомагане на местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на общността в областта на спорта и здравеопазването и подпомагане за тяхното решаване.

Тук можете да научите как да станете наш член!

Като членове на Сдружение Фуутура вие получавате:

– Участие в провеждащите се Общи събрания

– Право на информираност относно всички актуални и минали проекти на Сдружението

– Право на пряко и непряко участие в настоящи и бъдещи проекти на Сдружението

– Намаления от 20 до 30 процента в Партньорската мрежа на НПО Фуутура (Виж Партньори)

– Възможност за избиране в Управителния Съвет при съществен принос към Сдружението; възможност за избиране в комисии в Сдружението

– Възможност за включване към някой от отборите към Сдружението в различните видове спорт

Допълнителни възможности:

1. Спортна застраховка покриваща инцидент по време на игра на футбол за 1 година или спортна застраховка покриваща инцидент от всякакъв характер за 1 година – без значение свързан със спорт или не!

2. Треньорска, обучителна и оценителна програма по цялостна футболна тактика и техника. Изготвяне на професионален футболен профил и CV (и на английски език) от доцент от НСА – бивш професионален треньор по футбол и спортен ръководител

3. Включване в мрежа от български и международни партньори – много от които са мениджъри и футболни агенти, за участие във футболни и спортни лагери и мероприятия, пробни периоди в професионални отбори и др.

Тук можете да научите как да станете наш член!

Тук можете да научите как да станете наш партньор!

Като партньори на Сдружение Фуутура вие получавате:

– Данъчни облекчения

– Реклама под формата на: банер или рекламен текст в два популярни сайта, на екипи на спортни отбори по избор, транспарант на спортни събития всяка седмица и др.

– Предложения за спортни тим билдинг прояви, организирани от Сдружение Фуутура

– Участие в Партньорската ни програма със всички възможности за промотиране на стоки и услуги пред таргетирана спортна аудитория

– Контактна информация за партньори на сдружението – частни и юридически лица

– Съдействие и подкрепа по отношение на събития в обществен интерес, инициирани от партньори на Сдружението

– Други

partnerprogram Тук можете да научите как да станете наш партньор!

Facebook 

Linkedin 

Twitter 


Законова обосновка:

Чл. 3. Основните принципи на системата за физическото възпитание и спорта, установени
в този закон, са:
1. взаимодействие и съгласуване усилията на държавните и обществените институции за
изграждане и ефективно функциониране на системата за физическо възпитание и спорт;
2. комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта със здравеопазването и
почивното дело, образованието и културата в единна функционална система за
увеличаване на нейното балансирано въздействие върху всички слоеве от населението;
3. осигуряване на демократичност и самоуправление при сдружаването на гражданите и
избора на средства и начини за занимания с физически упражнения, спорт и туризъм;
4. прилагане на системност, научност и диференциран подход при заниманията с
физически упражнения и спорт през целия жизнен цикъл на човека;
5. спазване на общоприетите в света принципи на физическото възпитание и спорта и на
международното спортно сътрудничество.

Чл. 62. (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните организации, които са юридически лица
с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, се финансират от:
1. членски внос и индивидуални и колективни такси;
2. трансфер на състезатели;
3. приходи от участия в спортни състезания;
4. приходи от предоставени спортни услуги на граждани;
5. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;
6. дарения и спонсорство;
7. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2000 г.) предоставени средства от държавата, общините;
8. от управлението на собственото имущество;
9. предоставени средства от международни спортни организации;
10. други приходи от дейности по физическо възпитание и спорт

Европейската харта на спорта дава следното определение: спорт е „всяка форма на физическа дейност, която чрез организирано или неорганизирано участие има за цел изразяването или подобряването на физическата и психическата годност, развиването на социални отношения или постигането на спортни резултати на всички нива“

Leave a Comment

error: Жълт картон!