Prezi SO

Приобщаващ / Социален спорт

Спортът и физическите упражнения са неразделна част от живота на милиони хора по света, с което се промотират много положителни черти и се засилва голямото му съвременно значение – както в личностен, така и в обществен план: -подобряване на физическото и психическото благосъстояние
насърчаване на отборния дух, солидарността и честното съревнование
-използване на образователни функции (главно неформални) и насърчаване на основни социални ценности, също и превантивна роля по отношение на зависимостите, наднорменото тегло, социалното разделение / изключване и др.
-сближаване на хората, социализиране и преодоляване на предразсъдъци
-използването на спорта / структурираните физически упражнения като съпътстваща физическа терапия при много заболявания
-на европейско ниво спортът представлява голям, бързо растящ икономически сектор, който допринася за растежа и създаването на работни места

Какво е социален спорт?

Развитие на социалните измерения на спорта; развитие на физическата активност и масовия спорт – обобщено – Социалният Спорт

„Социалният спорт“ е термин, използван за идентифициране на ангажираността в спорта в по-неформален контекст (също и по всяко време и навсякъде). Мотивацията за участие и личните и социални резултати от участието могат да варират в зависимост от пракикуващия/те. Социалният спорт обикновено поставя по-малък акцент върху значението на резултатите и по-голямо внимание върху отношенията между участниците – били те съотборници или конкуренти. Въпреки че състезателният елемент често присъства в социалния спорт, той обикновено не е контролиран или санкциониран от управителен орган.

Повечето спортове имат социален аспект, както и личен контекст. Поради това спортът оказва социално влияние върху участниците, а спортът (във всичките му форми) също е повлиян от социалните отношения. Социалните спортове могат да имат много общи елементи с организираните спортове за отдих и могат да се добллижават по външен вид и усещане до стандартните или традиционните състезателни спортове на професионално ниво, но по своята същност социалните спортове остават неформални.

Въпросът защо да се използва точно спортът като най-универсално средство и общ език за постигане на споменатите вече социални позитиви, а не например музиката, изкуството, компютърните игри или друго, намира своя отговор в многообразието от ли чностни качества, които спорта развива (за разлика от всички други дисциплини и учебни предмети), а именно най-базовите от тях:
– психологическо развитие и устойчивост; умения за работа в екип; комуникативност; самочувствие; психологическо здраве и превенция (от зависимости, агресивност напр.)
– физиологическо развитие, здраве и превенция (от затлъстяване напр.)
– умствено развитие и бърза / интуитивна / самостоятелна и критична мисъл; амбициозност и формиране на характер; възможност за самоусъвършенстване и прогрес на всяко едно ниво.
– мотивиране за саморазвитие и постигане на по-високи резултати – било то чрез съревнование с опоненти, с постигнати резултати в миналото или чрез модела на подражание

Здравословно хранене и здравословен начин на живот – линк 

Спортът в международните отношения
Взаимовръзките между спортът и политиката / международните отношения и дипломацията, са многобройни, като само последния голям спортен форум – СП по футбол в Русия 2018, го показа отново, а традиционното Олимпийско движение и Олимпийски игри допират спорта и политиката в най-голяма степен.

СПОРТЪТ И ЦЕЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ООН ДО 2030 ГОДИНА http://footura.com/index.php/2018/02/27/sportyt-i-celite-za-razvitie-na-oon-do-2030/ 

Спортът и икономиката
Спортът е бързо развиваща се и динамична индустрия в Европейския съюз. Следвайки по-широката дефиниция, определена във Вилнюската дефиниция на спорта, тази индустрия възлиза на 1,76% от брутната добавена стойност на ЕС (173,86 милиарда евро), с дял в националните икономики, сравними със селското стопанство, горското и рибното стопанство. По отношение на пазара на труда заетостта в областта на спорта представлява 2,12% от общата заетост в ЕС (в абсолютна стойност, еквивалентна на 4,46 милиона работни места). Следователно е ясно, че от икономическа гледна точка спортът е такъв способ, който със сигурност може да допринесе за общите цели на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както е и би могъл да бъде чудесен инструмент за младежко участие и приобщаване.
Спортът може да има положителен принос за растежа на Европа, осигуряването на възможности за заетост в Европа, социалната кохезия, намалявайки същевременно разходите за здравеопазване и създавайки работна заетост съгласно общите цели на Европа 2020 (както и на програми като Европейски работен план на спорта).

Спортът в политиките на ЕС
Освен икономическото си измерение, въздействието на спорта в ключови области за Европейския съюз – като социално приобщаване, здравословен начин на живот и равни възможности за всички, са включени в Работен план на ЕС за спорта 2014-2017 г., както и в насърчаването на действия и инициативи за борба с всяка заплаха за почтеността на спорта. Основните ценности и разбирания на ЕС по отношение на имплементирането на спорта са:
-подобрява физическото и психическото благосъстояние,
-има образователни функции и насърчава основни социални ценности,
-сближава хората
-представлява голям, бързо растящ икономически сектор и допринася за растежа и създаването на работни места.

Повишаването на здравните нагласи и поведения е една от основните цели на Европейския Съюз, ясно подчертана в Бялата книга за спорт и свързаното решение за реализиране на Европейско измерение на спорта. В допълнение към подобряване на здравословното състояние на европейските граждани, спортът има и образователна функция и играе социална и културна роля. На практика спортът, разглеждан като социално икономически феномен, може да допринесе за постигането и на други стратегически цели като солидарност и просперитет в Европейския Съюз – чрез разпространение и промотиране на ценностите толерантност, взаимно разбиране и образование.

Липсата на физическа активност повишава възможността от натрупване на свръхтегло, затлъстяване, както и много хронични състояния, които затрудняват качеството на живот и поставят живота на хората в риск и представляват товар за здравния бюджет и за икономиката (на европейско ниво). С тази цел изглежда ясна необходимостта и значението на предприемане на проактивни действия за обръщане на намаляването и постепенното увеличаване на физическата активност особено посредством действия, които промотират социалното включване и чрез спорт, обучение и образование. Днес универсално се приема, че спортът има силен потенциал да допринесе за постигането на тази цел.
На практика, погледнато от статистическа и адиминистративна гледна точка Спортът:
-Осигурява повишаването на социалната сигурност, продуктивността на населението и ограничава социалните разходи за здраве посредством осигуряване на по-високо качество на живот;
-Допринася за социалната кохезия, разчупвайки социалните бариери и подобрявайки заетостта на населението чрез въздействието си върху обучението и образованието;
-Доброволческата дейност допринася за увеличаване на компетентността и заетостта, социалното включване, както и за по-голямо участие в гражданското общество, особено сред младите хора.

Базирани на редица изследвания и декларации / сбогодби между различни държави и институции, в Европа действат няколко програми, които промотират спорта и социалните му измерения. Основната сред тях е програма Еразъм +, която освен за младежи, студенти, се грижи и за популяризирането на масовия спорт и с която се насърчават сътрудничеството, диалогът и участието в тази област. Подобни програми, които могат да използват потенциала на спорта, са някои от Оперативните програми, Програми за превенция и ограничаване на допинга и уговорените спортни срещи (match fixing) в спорта, двойна кариера за спортистите, антидискриминационни и действия против радикализма и насилието, по-широките по обхват програми като Креативна Европа, Европа за гражданите и Хоризон 2020 и др. Отделно от това има ощо-европейски инициативи като европейски ден на спорта, Европейски столица и градове на спорта, NOWWEMOVE, както и други инициативи, планирани и популяризирани на централно ниво за ЕС. Има и някои организации като ISCA (The International Sport and Culture Association) и FARE (Football against racism in Europe), които организират различни инциативи на европейско ниво, насочени към най-широката публичност и към социални достижения чрез спортни дейности.

В заключение, посочваме някои от изводите и препоръките на Европейската комисия, свързани с HEPA (Health-Enhancing Physical Activity – Физическа активност, повишаваща здравето):
– „физическата активност, включително редовната спортна практика и упражнения, е един от най-ефективните начини да останем физически и психически здрави, да се борим с наднорменото тегло и затлъстяването и да предотвратим съответните негативни последствия“;
– „съществува необходимост от по-добро разбиране на детерминантите на HEPA, което е от съществено значение за разработването на интервенции за промяна на нивата на физическата активност, както и за институционалния капацитет за насърчаване на HEPA“;
– идентифицира (наред с други) следните показатели за оценка на изпълнението на Насоките за физическа активност на ЕС:

Представяне на Наръчника за Социален спорт

Представяне на възможности за спорт

За втора поредна година Сдружение Фуутура реализира Календар с отворени и безплатни спортни дейности в гр. София по три вида спорт – футбол, тенис и тенис на маса. Заниманията са отворени за хора от всяка възраст и се провеждат в Студентски град – на комплекс Бароко спорт и в Клуб 88 тенис на маса (зад Фантастико). Дейностите се осъществяват по проект на Сдружение Фуутура „Сто лица на Спорта“, финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта през 2018 г.

МАЙ:

ТЕНИС НА МАСА: 20.05.2018 – 09:45 Клуб 88
ТЕНИС: 20.05.2018 – 14:00 Бароко спорт

ЮНИ:

ТЕНИС НА МАСА: 10.06.2018 и 24.06.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 17.06.2018 – 17:30 Бароко спорт
ТЕНИС: 10.06.2018 и 24.06.2018 – 14:00 Бароко спорт

ЮЛИ:

ТЕНИС НА МАСА: 08.07.2018 и 22.07.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 01.07.2018 и 15.07.2018 – 17:30 Бароко спорт
ТЕНИС: 08.07.2018 и 22.07.2018 – 14:00 Бароко спорт

АВГУСТ:

ТЕНИС НА МАСА: 12.08.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 12.08.2018 – 17:30 Бароко спорт
ТЕНИС: 12.08.2018 – 14:00 Бароко спорт

СЕПТЕМВРИ:

ФУТБОЛ: 02.09.2018 и 23.09.2018 – 17:30 Бароко спорт

Както и на комплекс Спортна София в Борисовата градина

МАЙ:
Футбол – 2, 9, 14, 28 май – от 14:00 часа, терен 1 – 14:00 часа
Тенис на маса – 3, 15 – 14:00 часа
Тенис – 10, 29 – 14:00 часа

ЮНИ:
Футбол – 4, 11, 18, 25, терен 1 – 14:00 часа
Тенис на маса – 6, 20 – 14:00 часа
Тенис – 13, 27 – 14:00 часа

ЮЛИ:
Футбол – 2, 4, 9 и 11, терен 1 – 16:00 часа
Тенис на маса – 4, 18 – 16:00 часа
Тенис – 11, 25 – 16:00 часа

На 27 юли от 15:00 часа бяха и финалните турнири по трите вида спорт – за най-редовните участници

*Всичките необходими спортни пособия и условия за практикуване на спортовете са осигурени от организаторите. Участниците трябва да си носят единствено удобен спортен екип и обувки.

Актуален Календар на събитията – www.footura.com

Професионален срещу масов / любителски / grassroots спорт

Професионалният спорт е една несъръзмерна пирамида – с широка основа, но с много тънък връх на осъществилите се. И те какво правят – подготвят се, за да излязат пред няколко хиляди души и показват таланта и работата си. За което взимат пари, внимание, слава и всичко останало!?! Ако пък нещо не им хареса, са готови да жертват резултатите на отбора, за да сменят ръководен фактор и да им е по-спокойно, за да могат да се изяват. Нещо модела ми се струва объркан… Пирамидата на спорта трябва да е социално ориентирана и да наподобява по-скоро куб отколкото пирамида – с по-скоро изравнени основа и връх.
Ако запитаме професионален спортен клуб, който генерира публика и интерес: „Каква е социалната роля на вашия клуб?“ най-вероятно ще получим отговор, отнасящ се до сплотяващата роля на феновете / агитките и социумната роля на запалянковщината и как това превентирало анти-социални практики. Всъщност тези формирования са антисоциални – вакуумирани в себе си и отричащи „другите“, понякога отричащи и своите, и любимия клуб, отделяйки огромна част от своето време за отбора – това време може да бъде оползотворено много по-полезно и за себе си – чрез спорт, образование, работа, личен живот… Да, има едно положително нещо – модела на подражание. Всяко дете / младеж иска да е на мястото на звездата от спортния терен, само че тук блясъка и скъпите вещи отново изместват фокуса от пътя на самоусъвършенстване и работа, които са изминати. И какво – като минат 100 сезона от някой спорт – тегли се чертата – тим А с 30 титли, тим Б с 20, тим Ц с 16… И какво от това – освен че музеите са им пълни, генерирали са някакви приходи, които са раздадени за заплати – ок, това е успешен икономически модел, който се развива от 4-5 отбора на фона на 400-500. Същото е и при спортистите – реализирани на икономическо ниво са 2-3 % от практикуващите, т.е. ако в Африка играе футбол всяко второ момче, до професионалния футбол стига 1 от 100 деца. Ами другите… Може да е друга идеята – за 100 години въвлечени в спортни дейности 50-60-70 % от хората в активна възраст, 90 % от младежите и децата и т.н. – тогава вече има смисъл. Ами бляскавите церемонии по награждаване – сякаш искат да скрият безмислеността на целия този изкривен модел, а честно казано не разбирам хиляди хора да стоят и гледат с часове как 5-10 човека вдигат някаква купа и се радват… Да, начинът да мотивираш човек да даде най-доброто от себе си е чрез състезание, съревнование и предизвикателство, но това може да стане и на любителско ниво и с по-пряк социален ефект.

Струва ми се, че основните черти на спорта са други и биха могли да бъдат промотирани по по-ефективен социален модел – да развива физически, ментално и духовно човека във всяка една възраст, да има една основа за спортуване на всички на любителско ниво, да се създават спортно-социални общности – алтернатива на сегашните професионални клубове, излъчващи индивидуални състезатели и отбори по различни видове спорт и надпреварващи се в своето развитие като социално включване, феърплей, дисциплина, резултати. Нещо като формата на читалище, само че с основна цел – спорта, т.е. и с наличност на необходимата спортна инфраструктура наблизо.

Представяне на добри спортно-социални практики 

FARE

AW2013-Signatur_Sticker.inddDSC07900Едни от първите дейности, които започнахме като организация през 2013 години бяха инициативи, подкрепени от FARE (Football against racism in Europe) и включване в тяхната мрежа. От тогава сме участвали в много техни дейности и инициативи, вкл. конференции и онлайн кампании. Основната цел на подкрепените от FARE дейности е подкрепа за маргинализирани социални групи (или групи в риск от социално изключване), с акцент към децата и младежите, чрез футбол и футболни дейности. Ние сме правили редица дейности: уъркшоп, футболни турнири, демонстрации и отворени тренировки, семинари и др., работейки главно с деца и младежи от малцинствата, бежанци, младежи в риск от социално изключване (икономически и географски (в периферни райони) онеправдани) и др.

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН  с тема Да спрем социално изключване и дискриминация на жените в спорта

Не-дискриминацията по етнически, полов, социален или друг признак е сред основните приоритети в работата на Сдружение Фуутура, а още повече и що се отнася до приоритетните ни областти – спорт и работата с младежи. На този обмен през 2017 година участвахме с 10 младежи и 1 водач на групата.
Сред целите и темите на дейностите в Полша бяха: 
-Повече знание и опит в областта на дискриминацията срещу жените в спорта, толерантността, придобиването на нови междуличностни умения, повишение на знанията за участниците и организациите от страните партньори и техните взаимоотношения и навици
-Борба с дискриминацията срещу жените в спорта и географското изключване чрез съвместни международни семинари: психологически, езикови, културни и спортни, както и серия от дейности, подготвени от младежите за младежта
-Придобиване на опит от младите хора и членовете на организацията извън училищните стени, като се учат един от друг
-Запознаване със собствените и различни култури. Подобрени езикови умения
-Увеличаване на чувството за инициативност и предприемачество сред участниците в проекта, повишаване на самочувствието и увеличаване на професионалните и лични амбиции
-Насърчаване на съвместни дейности, младежки обмени и проекти на ЕС (създаване на нови контакти, обучение за работа в група, насърчаване на взаимната помощ).

MATCH – SOCIAL INCLUSION OPPORTUNITIES 

MATCH възможности за социално включване е двугодишен проект по съвместни партньорства в областта на спорта, имащ за цел да подобри социалното включване и равните възможности за бежанците и местните млади хора чрез насърчването и повишаването на участието им в спортни дейности. Проектът развива конструктивен диалог между тези различни социални групи и професионалисти, работещи в сферата на младежта и спорта, което води до една по-приобщаваща система, като се укрепва идеята за спорта като инструмент за социално включване.

Цели на проекта:
-Да се насърчи засиленото участие на бежанци и местни млади хора в спортни дейности и да се създаде конструктивен диалог между различните социални групи
-Да се обучават младежки работници и спортни преподаватели за по-добра осведоменост и умения за използване на спорта като педагогически инструмент за насърчаване на социалното приобщаване на „уязвимите“ целеви групи
-Да се засили ролята на спорта като инструмент за социално включване и да се повиши осведомеността за неговия потенциал
-Да се предложат възможности за обучение (като треньор) на спортуващи млади хора от местен и мигрантски произход, което да повиши нивото на социално приобщаване и бъдещите им възможности за работа
-Да се насърчи (пре)откриването и използването на обществени пространства за практикуване на масови спортове

ATHLISI

Проектът ATHLISI (Насърчаване на социалната интеграция чрез обучението на треньори и спортни клубове) има за цел да насърчи социалното приобщаване на деца от целеви групи в неравностойно положение (роми, имигранти, деца от нисък социално-икономически произход и др.) чрез засилено участие в спортни дейности в рамките на дейностите на спортните клубове.
Включването на местните спортни клубове е много важен елемент за постигането на тези цели, тъй като за разлика от организацията на спорадични спортни събития, гарантира устойчивост на дейностите по проекта и дългосрочно въздействие.
За постигането на тази цел проектът ATHLISI предлага като най-адекватно решение обучението на представителите на спортните клубове (мениджъри и треньори) по въпроси, свързани с ролята на спортните клубове и със социалната интеграция и насърчаването на сътрудничеството на спортните клубове с местната общност.

МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ И ЗАЕТОСТ

Проект, реализиран по ОП „Развитие на човешки ресурси“, в който Фуутура отговаряше за спортните дейности за младежи в риск или в реална ситуация на изолация, зависимости, радикализиране и др. Дейностите на другите български и международни партньори включваха още проучвания, взаимстване на добри практики, психологическа подкрепа, музикална и други видове занимания като терапия и възможност за личностно израстване и социално включване.

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В ЙОРДАНИЯ с тема Толерантност и предотвратяване на насилието и екстремизма

Сдружение Фуутура реализира първият си проект по Програма за сътрудничество EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) към Европейската служба за външна дейност на Европейската Комисия. Шестима младежи на възраст до 25 години бяха изпратени на междукултурния обмен през месец Октомври 2015 г. Целта на проекта бе да стимулира междукултурния диалог и да повиши информираността и интереса на младежите към основните теми на събитието: толерантност и предотвратяване на насилие и екстремизъм.
Участниците бяха настанени в Аман, но имаха шанса да посетят и други интересни градове, сред които Джераш, Ажлун, Карак, Мъртво море като част от програмата на събитието, както и да се срещнат с много местни младежи, представители на неправителствения, правителствения и младежкия сектор и др.
Сдружение Фуутура успешно реализира подготвителните дейности по събитието, включително и селектиране на участниците; предварителна среща, която се проведе в Аман, Йордания; административна и комуникационна работа; работа по отчитане на проекта.

SILENCE IS ACCEPTANCE – предстоящ младежки обмен в Поругалия
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  • Да се придобият знания относно правата на човека и реалностите зад бежанската фигура;
  • Да се повиши осведомеността сред младите хора относно речта на омразата и рисковете, произтичащи от нея;
  • Да се популяризира грамотност при използването на медиите и интернет;
  • Да се подкрепя и показва солидарност на хората и / или групите, които са жертви на речта на омразата

Leave a Comment

error: Жълт картон!