Доброволчество

Фуутура е организация, която приема доброволци. Спрямо новоприетия закон доброволческа организация може да бъде всяко юридическо лице с нестопанска цел, а доброволческа дейност е: „дейност, извън трудовите и служебни правоотношения на доброволеца, която се изразява в полагането на труд и/или предоставяне на услуги, по собствен избор и без получаване на възнаграждение“. Според закона за доброволчеството и според нашите разбирания основните принипи на доброволчеството са:
1. законност;
2. свободен избор;
3. равнопоставеност;
4. лична отговорност;
5. безвъзмездност.
С този закон се регламентират и Видовете доброволчество:
– Краткосрочно (до 30 дни)
– Средносрочно (до 90 дни)
– Дългосрочно (до 1 година)

Какви дейности ще извършвате като доброволец във Футуура?
Дейности, свързани с целите и дейностите на сдружението и с интересите и познанията, които имате.
Ще получа ли документ за Доброволческа дейност от Фуутура?
Да, доброволческа книжка по време на дейността и свидетелство след периода на доброволчество.
Къде ще се проведе доброволчеството?
В центъра, близо до Южен парк

Кандидатствай за Доброволец във Фуутура, като ни изпратите своите

Attachment