Сдружение Фуутура

FOOTURA PARTNER IDENTIFICATION FORM Footura – Identification of the partner 2023

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура е организация с нестопанска цел, стремяща се да допринесе за стимулиране на активното участие на младите хора в социалния живот и за изграждането на устойчиво и ефективно гражданско общество в България – чрез неформални методи с акцент върху спорта, здравословния и активен начин на живот.

Нашата амбиция е свързана с постоянното разрастване на Сдружението като позитивен фактор в развитието на обществото, развитието и популяризирането на различни видове спорт и всякакъв вид дейности, свързани със спорта и здравословния начин на живот, спортни научни изследвания, програми за обмен, социално включване чрез спорт, включително и към по-добро спортно образование на децата и юношите, за умствено и физическо по-здраво общество, за по-добра спортна база за бъдещи професионални спортисти, като перспектива и ролеви модел, както и за по-добра физическа култура, за превенция и противодействие на много вредни навици, депресия, пристрастявания, наднормено тегло, агресия и др.

Сдружението се стреми да повиши информираността, да насърчи активната гражданска позиция и участието на младите хора в спорта и физическите дейности, както и да утвърди принципа на равни възможности за спорт и социално включване / участие / реализация за всички на национално, регионално и местно ниво. За тези цели Фуутура включва младежи и хора от учзвими социални групи в своите проекти, кампании и инициативи, работейки съвместно с представители на местната власт и с множество организации (от България и чужбина), фондации, фирми и държавни институции.

Спортът и целенасоченото физическо движение са сред основните човешките нужди още от древността. В днешно време, поради различни социални, икономически и политически причини, ролята на спорта в
обществото и сред подрастващите е намалена и това налага нови модели за промотирането му.

ВИЗИЯ

Ние искаме да живеем в общество, в което доминират ценности като морал, целеустременост, етика, чест, съревнование при равни условия. Тези ценности са заложени в основата на повечето спортове и физически игри и именно те са идеалното средство за неформално възпитание на децата и юношите и за подготвянето им за голямата житейска игра, както и дават отлични възможности за социално приобщаване и превенция срещу противообществени и не-здравословни практики на хора от различни социални групи и най-вече в риск от социално изключване.

МИСИЯ

Целта на Сдружение Фуутура е да помогне на младите хора да реализират своя спортен, образователен и житейски (личностен) потенциал. Ние работим за по-добри възможности за реализация на всеки член на обществото, на хора и общности в нужда – чрез различни каузи,проекти, дейности и инициативи.

Спорт с кауза – Благотворителен спорт“
„Да спортуваш е модерно“
„Спортът като алтернатива“
„Моделът на подражание“
„Спортът изгражда“
„Наука и Спорт“
„Социален спорт, интеграция“

ЧЛЕНСТВА И МРЕЖИ

– Регистрирация през септември 2013 г. в Софийски Градски Съд
– Лиценз на Министерство на правосъдието (ЮЛНЦ регистър, от 2013 г.)
– П
ререгистриране в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията (2019 г.)
– Лиценз на Министерство на младежта и спорта (Регистър на лицензирани спортни организации, от 2014 г. до 2018 г.)
– Членове на Национална мрежа Анна Линд България (от 2015 г.)
– Членове на Национална мрежа за децата (от 2017 г. до 2020 г.)
– Членове на Национален младежки форум (от 2017 г.)
– Членове на ISCA – International Sport and Culture Association (от 2021 г.)
– Членове на няколко други национални и международни мрежи и организации ( IDA, EILD, N-DSA-N, EUROCLIO, BEYONDSPORT, SKILLMAN и др.)
– Верифицирана и препоръчана организация от GlobalGiving САЩ за 2016 и 2017 г.
– Верифицирана от NGO регистрите на Bridge, NGO advisor и др.
– Одобрена организация от Google for Nonprofits Program
– ЕС верифицирана организация с OID и PIC
– Верифицирана и вписана организация в Transparency register to European Parliament and European Commision

ВАЖНИ ДЕЙНОСТИ

Проведени
над 150 масови спортни прояви – главно в София
– над
30 семинари със спортно-здравословна насоченост – в София и страната
– над 20 демонстрации по различни видове спорт – в София и страната
– над
50 спортни благотворителни турнира – в подкрепа на личностни, институционални или обществено-значими каузи – главно в София
– над 50 спортно-здравословни информационни кампании
участие в над 20 национални и международни семинари и конференции

– Успешно участие в 12 Европейски проекта (по Еразъм,FARE, Euro-Med и др.) както и в множество национални проекта (Столична община, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието, Телус борд, Ятото и др.)

– Почитане с отворени спортни събития международния ден на спорта за развитие и мир (обявен от ООН), Европейската инициатива NOWWEMOVE, българският ден на спорта и др.
– Успешни фондонабирателни кампании (на тема Социален спорт) по различни програми в България и чужбина с над 100 различни индивидуални дарители
– Стажантски програми и Младежки обмени с включени над
300 младежи
– Партньорство с бизнеса, спортни клубове, учебни заведения и други сдружения
Развитие на собствени инициативи като Спортна Благотворителна Лига (развитие на аматьорския спорт, дарителството и директното подпомагане на лични и обществени каузи в цяла България) и Спортна революция (работа с училища из цяла България с акцент върху спортно-здравословни теоретични семинари и практически демонстрационни дейности)

Всички реализирани проекти и дейности – https://footura.com/index.php/2015/10/07/realizirani-proekti/

Association for the Development of Sports and Sports Culture Footura is a non-profit organization aiming to contribute to stimulattion the active participation of young people in social life and to build a sustainable and effective civil society in Bulgaria through informal methods focusing on sport, healthy and active lifestyle.

Our ambition is related to the constant expansion of the Association as a positive factor in the development of society, development and popularization of various sports and all kinds of activities related to sport and healthy lifestyle, sports researches, exchange programs, social inclusion through sport , including a better sports education for children and adolescents, a more mentally and physically stronger society, a better sporting base for future professional athletes, as a perspective and a role model, as well as for better physical culture, prevention and counteraction of many harmful habits, depression, addictions, overweight, aggression, etc.

The association seeks to raise awareness, promote active citizenship and participation of young people in sport and physical activities and to promote the principle of equal opportunities for sport and social inclusion / participation / realization for all at national, regional and local level. For these purposes, Footura includes young people in its projects, campaigns and initiatives, working together with representatives of the local government and with many organizations (from Bulgaria and abroad), foundations, companies and state institutions.

Sport and deliberate physical movement are the main human needs since ancient times. Nowadays, due to different social, economic and political reasons, the role of sport in society and among adolescents is reduced and this requires new models for promoting it.

VISION

We want to live in a society dominated by values, such as morality, purposefulness, ethics, honor, competition on equal terms. These values are at the heart of most sports and physical games, and they are the perfect means of informal education for children and adolescents and for their preparation for the great life game as well as excellent opportunities for social inclusion and prevention against anti-social and non-health practices of people from different social groups and above all at risk of social exclusion.

MISSION

The goal of Association Footura is to help young people to realize their sporting, educational and life (personal) potential. We work for better opportunities for every member of society, people and communities in need – through different causes, projects, activities and initiatives.

„Sports with Cause – Charity Sports“
Sporting is fashionable“
„Sports as an alternative“
The „role model“
„Sports builds“
„Science and Sports“
„Social Sport, Integration“

MEMBERSHIPS AND NETWORKS

– Registration in September 2013 in the Sofia City Court;
Registration in the Commercial register and the register of non-profit organizations (2019)
– License of the Ministry of Justice (NGO register since 2013);
– License of the Ministry of Youth and Sports (Register of licensed sports organizations, 2014);
– Member of
ISCA – International Sport and Culture Association (since 2021 г.)
– Members of the National Network Anna Lindh Bulgaria (
since 2015);
– Members of
EuroClio – the European Association of History and Citizenship Educators (since 2019);
– Members of the National Youth Forum (since 2017);
– Members of the National Children’s Network (2017-2020);
– Members of several other national and international networks and organizations – IDA network, N-DSA-N, Beyondsport, EILD, SKILLMAN, etc.;
– EU verified with OID and PIC.
– Verified and registered organization in the Transparency register to the European Parliament and European Commission

IMPORTANT ACTIVITIES

Conducted
– over 150 mass sporting events took place – mainly in Sofia

– over 30 seminars with sport-health orientation – in Sofia and the country

– more than 20 demonstrations in various sports – in Sofia and the country

– over 50 sports charity tournaments – supporting personal, institutional or socially important causes – mainly in Sofia

– over 50 sports-health information campaigns

– participation in over 20 national and international seminars and conferences

– Successful participation in 12 European projects (Erasmus, FARE, Euro-Med, etc.) as well as in many national projects (Sofia Municipality, Ministry of Youth and Sports, Ministry of Education, Telus Board, Yato, etc.)

– Honoring with open sports events the International Day of Sport for Development and Peace (announced by the UN), the NOWWEMOVE European Initiative, the Bulgarian Sports Day and others.

– Successful fundraising campaigns (on Social Sport) on various programs in Bulgaria and abroad with more than 100 different individual donors

– Traineeships and Youth Exchanges with more than 300 young people

– Partnership with business, sports clubs, educational institutions and other NGOs

– Development of own initiatives such as Sports Charity League (development of amateur sport, donation and direct support of personal and social causes throughout Bulgaria) and Sports Revolution (work with schools throughout Bulgaria focusing on sports and health theoretical seminars and practical demonstration activities )

All realized projects and activities – https://footura.com/index.php/2015/10/07/realizirani-proekti/ 

 

Сдружение Фуутура – www.footura.com
гр. София, 1303, ул Одрин 14, info@footura.com 0887 883980

ВИЗИЯ
Ние искаме да живеем в общество, в което доминират ценности като морал, целеустременост, етика, чест, съревнование при равни условия. Тези ценности са заложени в основата на повечето спортове и спортни игри и именно те са идеалното средство за неформално възпитание на децата и юношите и за подготвянето им за голямата житейска игра, както и дават отлични възможности за социално приобщаване и превенция срещу противообществени и не-здравословни практики на хора от различни социални групи и най-вече в риск от социално изключване.

МИСИЯ
Целта на Сдружение Фуутура е да помогне на младите хора да реализират своя спортен, образователен и житейски (личностен) потенциал. Ние работим за по-добри възможности за реализация на всеки член на обществото, на хора и общности в нужда – чрез различни каузи,проекти, дейности и инициативи.

„Спорт с кауза – Благотворителен спорт“
„Да спортуваш е модерно“
„Спортът като алтернатива“
„Моделът на подражание“
„Спортът изгражда“
„Наука и Спорт“
„Социален спорт, интеграция“

Членства и мрежи:
– Регистрирация през септември 2013 г. в Софийски Градски Съд
– Лиценз на Министерство на правосъдието (ЮЛНЦ регистър, от 2013 г.)
– Пререгистриране в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията (2019 г.)
– Лиценз на Министерство на младежта и спорта (Регистър на лицензирани спортни организации, от 2014 г. до 2018 г.)
– Членове на Национална мрежа Анна Линд България (от 2015 г.)
– Членове на Национална мрежа за децата (от 2017 г. до 2020 г.)
– Членове на Национален младежки форум (от 2017 г.)
– Членове на ISCA – International Sport and Culture Association (от 2021 г.)
– Членове на няколко други национални и международни мрежи и организации ( IDA, EILD, N-DSA-N, EUROCLIO, BEYONDSPORT, SKILLMAN и др.)
– Верифицирана и препоръчана организация от GlobalGiving САЩ за 2016 и 2017 г.
– Верифицирана от NGO регистрите на Bridge, NGO advisor и др.
– Одобрена организация от Google for Nonprofits Program
– ЕС верифицирана организация с OID и PIC
– Верифицирана и вписана организация в Transparency register to European Parliament and European Commision

Важни дейности:
– Проведени над 120 масови спортни прояви – главно в София
– Проведени над 25 семинари със спортно-здравословна насоченост – в София и страната
– Проведени над 20 демонстрации по различни видове спорт – в София и страната
– Проведени над 40 спортни благотворителни турнира – в подкрепа на личностни, институционални или обществено-значими каузи – главно в София
– Проведени над 50 спортно-здравословни информационни кампании
– Участие в над 20 национални и международни семинари и конференции
– Успешно участие в 12 Европейски проекта (по Еразъм, FARE, Euro-Med и др.) както и в множество национални проекта (Столична община, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието, Телус борд, Ятото и др.)
– Почитане с отворени спортни събития международния ден на спорта за развитие и мир (обявен от ООН), Европейската инициатива NOWWEMOVE, българският ден на спорта и др.
– Успешни фондонабирателни кампании (на тема Социален спорт) по различни програми в България и чужбина с над 100 различни индивидуални дарители
– Стажантски програми и Младежки обмени с включени над 110 младежи
– Партньорство с бизнеса, спортни клубове, учебни заведения и други НП
– Развитие на собствени инициативи като Спортна Благотворителна Лига (развитие на аматьорския спорт, дарителството и директното подпомагане на лични и обществени каузи в цяла България) и Спортна революция (работа с училища из цяла България с акцент върху спортно-здравословни теоретични семинари и практически демонстрационни дейности)
– Всички реализирани проекти и дейности – https://footura.com/index.php/2015/10/07/realizirani-proekti/

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура е организация с нестопанска цел, стремяща се да допринесе за стимулиране на активното участие на младите хора в социалния живот и за изграждането на устойчиво и ефективно гражданско общество в България – чрез неформални методи с акцент върху спорта, здравословния и активен начин на живот.

Нашата амбиция е свързана с постоянното разрастване на Сдружението като позитивен фактор в развитието на обществото, развитието и популяризирането на различни видове спорт и всякакъв вид дейности, свързани със спорта и здравословния начин на живот, спортни научни изследвания, програми за обмен, социално включване чрез спорт, включително и към по-добро спортно образование на децата и юношите, за умствено и физическо по-здраво общество, за по-добра спортна база за бъдещи професионални спортисти, като перспектива и ролеви модел, както и за по-добра физическа култура, за превенция и противодействие на много вредни навици, депресия, пристрастявания, наднормено тегло, агресия и др.

Сдружението се стреми да повиши информираността, да насърчи активната гражданска позиция и участието на младите хора в спорта и физическите дейности, както и да утвърди принципа на равни възможности за спорт и социално включване / участие / реализация за всички на национално, регионално и местно ниво. За тези цели организацията включва младежи в своите проекти, кампании и инициативи, работейки съвместно с представители на местната власт и с множество организации (от България и чужбина), фондации, фирми и държавни институции.

История: Началото на Сдружение Фуутура е поставено през 2013 година. Инициативата води началото си от група младежи със собствено креативно мислене и творчески подход, които имат за цел да насърчават активността и реализацията на младите хора като личности и професионалисти. Ние работим за подобряването на обществената среда като цяло в България, а също и за подобреното физическо, психическо и спортно извисяване на отделните личности.

Цели: Спортът и целенасоченото физическо движение са сред основните човешките нужди още от древността. В днешно време, поради различни социални, икономически и политически причини, ролята на спорта в обществото и сред подрастващите е намалена и това налага нови модели за промотирането му.

Сред другите ценности на Сдружението са:
-Работа за рехабилитация и разширяване на съществуващите и създаване на нови взаимоотношения между гражданите, организациите, регионите и други структури на базата на спорта, спортната култура и специфични спортни събития
-Промотиране на постиженията, проектите и инициативите на личности и организации в областта на любителския спорт
-Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на аматьорски спорт, което увеличава мотивацията и поддържа ангажираността на младите хора
-Участие в обществения живот и обществен диалог по въпросите на младежта и спорта – както пряко, така и косвено
-Развиване на модели на социалния, благотворителния и демонстративния спорт – Фуутура се занимава с организиране и подпомагане на спортни мероприятия с благотворителни, демонстрационни и състезателни цели, търсещи пряк положителен социален смисъл
-Разработване, изпълнение и координиране на спортно-здравословни проекти

Сдружение Фуутура работи основно за:
– по-добри и достъпни условия за спорт за всички
– налагането на модели като: „Спорт с кауза – Благотворителен спорт“, „Социален спорт, интеграция“, „Да спортуваш е модерно“, социалната роля на спорта и др.
– активното доближаване на Наука и Спорт чрез разработването на теоретични, тактически и приложни модели в различни видове спорт и физически дейности
– мотивираща среда за спортна изява на юноши и спортисти-аматьори
– развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на децата и младежите.
– отстояване в националната политика на Република България традиционно стратегическото място на спорта и спортната култура и спортното възпитание сред подрастващите и аматьорите.

Какво целим да постигнем в средносрочен план?
* Осъществяване на ежегодни национални кампании „Спортна революция“ и „Да спортуваш е модерно“
* Изграждане на мултифункционална спортна база с условия за практикуване на поне 8 вида спорт, семинарни зали, подготвително-възстановителен-консултативен център, здравословно кафене и др.
* Създаването на устойчиви спортни школи и клубове по различни видове спорт – футбол, тенис на маса, тенис, хокей на трева.
* Връчване на ежегодни спортни стипендии; Конкурси със спортна тематика
* Увеличаване на реализираните Важни дейности

Екип:   Сдружение Фуутура е организация, съставена от упорити и амбизиозни млади хора, ангажирани с популяризиране на идеите и ценностите на спорта. Сдружението преследва силно хуманни цели, като чрз своите дейности се стреми да разширява своето въздействие не само в България. Работи се на доброволни начала, всичките членове в момента са на възраст между 18 и 35 години. Организацията позволява активно включване на младежите в живота на общността, правейки ги социално чувствителни и отговорни участници в гражданското общество. В процеса на изграждане, функциониране и укрепване на младежката работа към Сдружението, младежите са окуражавани да изразяват свободно своите виждания, мисли и идеи и чрез активното си участие, те има възможност да оценят значението на реализацията на идеите – от една страна, и развитието на качества като толерантност, взаимно уважение и работа в екип – от друга страна, като предпоставки за успешна бъдеща реализация на отговорни и активни граждани.

Онлайн присъствие и ресурси:     Нашите събития често са обект на отразяване от различни телевизионни и електронни медии. Активното присъствие в социалните мрежи спомага за поддържане на редовна посещаемост, както и поток от нови приятели с интереси в спорта. Фуутура използва ефективни инструменти за налагане и популяризация на бранд – рекламни кампании в Google и Facebook, предоставяне на уникални информационни материали, партньорска програма и др. В резултат на цялостната ни работа имаме
– 5000 – 1000 уникални месечни посещения на сайта
– Над 10 000 последователи и приятели в социалните мрежи – както от България, така и от целия свят – с поддържане на 10 профила в различни мрежи
– Над 20 виртуални клуба по различни видове спорт, с членове само хора, които се интересуват от конкретния вид спорт; Активен Младежки клуб с 160 члена
– Поддържане на периодичен имейл бюлетин с над 1500 активни имейл адреса
– Поддържане на авторски изследвания на тема Наука и Спорт
– Международна групаFootura.com с хиляди членове, промотираща спорта и актуални възможности за различни видове спорт и спортни дейности.
– Здравословни рубрики в сайта – За витамините и хората, Фит-Ура, Мотивация за Спорт,Footura fashion, Footelan players rating, Journalistic materials.

Сдружение Фуутура – Често задавани въпроси –
https://footura.com/index.php/chesto-zadavani-vyprosi-2/

Сдружение Фуутура – www.footura.com
гр. София, 1303, ул Одрин 14, info@footura.com 0887 883980


FOOTURA’s main objectives are development and promotion of sport as a tool for positive social impact. We support all kinds of activities connected to sport, cultural tourism, active lifestyle, and youth exchange programs. Our special target groups are youth and disadvantaged people, because we in FOOTURA believe that everyone deserves to have a healthy and happy life.

Our key goals are:

1. Development of youth activities, initiatives, and projects that support healthy lifestyle and physical education.

2. Strengthening current and creating new relationships between citizens, organizations, regions, and other structures on the basis of sport – both in Bulgaria and abroad.

3. Promoting achievements, projects, and initiatives of individuals and organizations in the field of amateur sports.

4. Creation and development of better infrastructure for practicing sport, which increases motivation and keeps the commitment of young people.

5. Participation in public life and public dialogue on issues of youth, social integration, and sport.

As part of our own theoretical and analytical activities, our members participated and made publications in Sports conferences here in Sofia, Bulgaria (in 2013 and 2014), Romania and Serbia (2015), Bulgaria, Macedonia and Cyprus (2016), Italy (2017 and 2018), Netherlands (2018), Greece (2017, 2018 and 2019), Spain (2019), etc. 

By the accomplished
and the current EU projects, we develop initiatives aimed at:
Addressing the stereotypes and prejudices arising from the lack of understanding and acceptance of the ‘others’;
– Work against addictions, against anti-social manifestations and nihilism, against the phenomenon of NEET among young people, against emigration processes and moods among Bulgarian youth.
– Uncovering and understanding different cultural backgrounds and social conditions;
– Fighting against racism, xenophobia, exclusion, violence, and extremism;
Promoting the models: Sport for All, Sport and Wellness, Social Sports, Sport and Rehabilitation – Disability sport, YOUth and Sports;
– The constant expansion of the Association as a positive factor in the development of society;
– Development and popularization of various sports and all kinds of activities related to sport and healthy lifestyle;
– Sports research;
– Youth empowerment and exchange programs;
– Social inclusion through sport;
– Better sports education for children and adolescents;
– More mentally and physically stronger society;
– Better sporting base for future professional athletes, as a perspective and role model;
– Better physical culture, prevention, and counteraction of many harmful habits, depression, addictions – incl. Internet addictions, overweight, aggression, etc.
The multidisciplinary role of sport

Association Footura – www.footura.com
1303, Sofia, 14 Odrin str., info@footura.com +359 887 883 980

Association for the Development of Sports and Sports Culture Footura is a non-profit organization aiming to stimulate the active participation of young people in social life and to build a sustainable and effective civil society in Bulgaria through informal methods focusing on sport, healthy and active lifestyle.

VISION
We want to live in a society dominated by values such as morality, purposefulness, ethics, honor, competition on equal terms. These values are at the heart of most sports and sports games, and they are the perfect means of informal education for children and adolescents and for their preparation for the great life game, as well as excellent opportunities for social inclusion and prevention against anti-social and non-health practices of people from different social groups and above all at risk of social exclusion.

MISSION
The goal of Association Footura is to help young people to realize their sporting, educational and life (personal) potential. We work for better opportunities for every member of society, people and communities in need – through different causes, projects, activities and initiatives.

„Sport with Cause – Charity Sports“
„Sporting is fashionable“
„Sport as an alternative“
“The role model“
„Sport builds“
„Science and Sport“
„Social Sport, Integration“

Memberships and networks:
– Registration in September 2013 in the Sofia City Court;
Registration in the Commercial register and the register of non-profit organizations (2019)
– License of the Ministry of Justice (NGO register since 2013);
– License of the Ministry of Youth and Sports (Register of licensed sports organizations, 2014);
– Member of
ISCA – International Sport and Culture Association (since 2021 г.)
– Members of the National Network Anna Lindh Bulgaria (
since 2015);
– Members of
EuroClio – the European Association of History and Citizenship Educators (since 2019);
– Members of the National Youth Forum (since 2017);
– Members of the National Children’s Network (2017-2020);
– Members of several other national and international networks and organizations – IDA network, N-DSA-N, Beyondsport, EILD, SKILLMAN, etc.;
– EU verified with OID and PIC.
– Verified and registered organization in the Transparency register to the European Parliament and European Commission

Important activities:
– Over 120 mass sporting events took place – mainly in Sofia
– Conducted over 25 seminars with sport-health orientation – in Sofia and the country
– More than 20 demonstrations in different sports – in Sofia and the country
– Over 40 sports charity tournaments held – to support personal, institutional or socially important causes – mainly in Sofia
– Over 50 sports-health informational campaigns conducted
– Participation in over 20 national and international seminars and conferences
– Successful participation in 12 European projects (Erasmus, FARE, Euro-Med, etc.) as well as in many national projects (Sofia Municipality, Ministry of Youth and Sports, Ministry of Education, Telus Board, Yato, etc.)
– Honoring the International Day of Sport for Development and Peace (announced by the UN), the NOWWEMOVE European Initiative, the Bulgarian Sports Day, etc. with open sporting events
– Successful fundraising campaigns (on Social Sport) on various programs in Bulgaria and abroad with more than 100 different individual donors
– Traineeships and Youth Exchanges with more than 110 young people
– Partnership with business, sports clubs, educational institutions and other NGOs
– Development of own initiatives such as Sports Charity League (development of amateur sport, donation and direct support of personal and social causes throughout Bulgaria) and Sports Revolution (work with schools throughout Bulgaria focusing on sports and health theoretical seminars and practical demonstration activities)
– All realized projects and initiatives – https://footura.com/index.php/2015/10/07/realizirani-proekti/

Association for the Development of Sport and Sports Culture Footura is a non-profit organization aiming to stimulate the active participation of young people in social life and to build a sustainable and effective civil society in Bulgaria through informal methods focusing on sport, healthy and active lifestyle.

Our ambition is related to the constant expansion of the Association as a positive factor in the development of society, development and popularization of various sports and all kinds of activities related to sport and healthy lifestyle, sports research, exchange programs, social inclusion through sport, including a better sports education for children and adolescents, a more mentally and physically stronger society, a better sporting base for future professional athletes, as a perspective and role model, as well as better physical culture, prevention and counteraction of many harmful habits, depression, addictions, overweight, aggression, etc.

The Association seeks to raise awareness, promote active citizenship and participation of young people in sport and physical activities, and to promote the principle of equal opportunities for sport and social inclusion / participation / realization for all at national, regional and local level. For these purposes, the organization includes young people in our projects, campaigns and initiatives, working together with representatives of the local government and with many organizations (from Bulgaria and abroad), foundations, companies and state institutions.

History: Beginning of the Fооtura Association is set in 2013. The initiative originates from a group of young people with their own creative thinking and creative approach, which aim to promote the activity and realization of young people as individuals and professionals. We are working to improve the social environment as a whole in Bulgaria and also to improve the physical, mental and sporting elevation of the individuals.

Goals: Sport and purposeful physical movement have been among the basic human needs since ancient times. Nowadays, due to various social, economic and political reasons, the role of sport in our society and among teenagers is reduced and this imposes new models for promoting it.

Among the other values of the Association are:
– Work to rehabilitate and expand existing ones and create new relationships between citizens, organizations, regions and other structures based on sport, sports culture and specific sporting events
-Promoting the achievements, projects and initiatives of individuals and organizations in the field of amateur sport
-Create and develop better infrastructure for practicing amateur sport, which increases motivation and maintains the commitment of young people
-Participation in public life and public dialogue on youth and sport – both directly and indirectly
– Developing models of social, charity and demonstration sport – Footura is involved in organizing and supporting sports events with charity, demonstration and competitive goals seeking a direct positive social sense
-Elaboration, implementation and coordination of sports-health projects

Association Footura works mainly for:
– better and accessible conditions for sport for all
– the imposition of models such as: „Sport with Cause – Charity Sports“, „Social Sport, Integration“, „Sporting is Modern“, social role of sport, etc.
– the active approach of Science and Sport through the development of theoretical, tactical and applied models in various sports and physical activities
– a motivating environment for the sporting performance of adolescents and amateur athletes
– development of youth activities, initiatives and projects supporting the healthy lifestyle and physical culture of children and young people.
– defending in the national policy of the Republic of Bulgaria the traditionally strategic place of sport and sports culture and sports education among adolescents and amateurs.

What do we aim to achieve in the medium term?
* Making annual national campaigns „Sport Revolution“ and „Sporting is modern“
* Construction of a multi-functional sports base with conditions for practicing at least 8 kinds of sports, seminar halls, preparatory-rehabilitation-consulting center, healthy cafe.
* Creation of sustainable sports schools and clubs in various sports – football, table tennis, tennis, field hockey.
* Annual sports scholarships; Competitions with sports themes
* Increase our Important activities

Team: Association Footura is an organization made up of persistent and ambitious young people engaged in popularizing the ideas and values of sport. The association pursues highly humane goals by seeking to expand its impact not only in Bulgaria. It works on a voluntary basis, all members are currently between the ages of 18 and 35. The organization allows young people to be actively involved in community life, making them socially sensitive and responsible in civil society. In the process of building, functioning and strengthening the youth work of the Association, young people are encouraged to freely express their views, thoughts and ideas and by their active participation they have the opportunity to appreciate the importance of the realization of the ideas – on the one hand, and the development of qualities such as tolerance, mutual respect and teamwork – on the other hand, as prerequisites for successful future realization of responsible and active citizens.

Online Presence and Resources:  Our events are often subject to coverage by various television and electronic media. Active presence in social networks helps maintain regular attendance as well as a flow of new friends with sports interests. Footura uses effective branding and popularization tools – advertising campaigns on Google and Facebook, providing unique information materials, affiliate programs, and more. As a result of our overall work we have
– 5000 – 1000 unique monthly visits to the site
– over 10,000 followers and friends on social networks – from Bulgaria and all over the world – with 10 profiles in different networks
– over 20 virtual clubs in various sports, with members only people who are interested in the particular type of sport; Active Youth Club with 160 members
– keeping a periodic email newsletter with over 1500 active email addresses
– keeping research on science and sport
– international group Footura.com with thousands of members promoting sports and up-to-date opportunities for various sports and sports activities.
– healthy rubrics in the site – For vitamins and humans, Fit-Ura, Sports Motivation, Footura fashion, Footelan players rating, Journalistic materials.

Working in international consortium, the main aim of Footura is both to promote the European Dimension in Sport by strengthening the link between health and sport for all, and to sustain the Sport’s role in promoting greater social inclusion in particular by promoting the importance of health-enhancing physical activity for wellness and completeness.

Through our work we:

Increase the sport intensity for various social groups across the country, focusing on young and vulnerable people;

Build an effective support mechanism for socially significant or individual causes in different parts of Bulgaria;

Nourish a culture of volunteering and philanthropism among adults and amateur sportsmen.

If you want your project idea to be realized in an effective way in Bulgaria, contact us

Association Footura – www.footura.com

1303, Sofia, 14 Odrin str., info@footura.com +359 887 883 980

Footura is an European non-government organization for developing and support of various sports with social impact. We believe that the active way of live, practicing of various sports on amateur level is the key for good sport education to children and youths, for mentally and physically healthier society, for better sport base for future professional sportsmen, etc. 

Footura is an open organization for everyone that shares our vision about sports and sport culture. Together we are stronger. We are stronger to be useful.
We are a growing community that strives to be better with every day and we will be happy to receive more comments and advices from you – here in our website, by email – info@footura.com or through the social media sources that we use – Facebook, Linkedin and Twitter

phelps-swimming-in-it – “They make business – football-142952_640                 

9760040-happy-smiling-underwater-kid-in-swimming-pool  – we make Sport!” –                  41798_154552003795_5706_n

sport with commercial purposes vs Sport with vital purposes


НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА ФУУТУРА“
е регистрирано сдружение с идеална цел в обществена полза с Булстат номер – 176579818 и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот в обществото.
Фуутура е учредена през 2013 година от група спортисти – непрофесионалисти. За нас практикуването на любимия спорт е много повече от привилегия, а обстановката в страната не позволява едно пълноценно изживяване на това спортно хоби. Затова ние създадохме Сдружение Фуутура и се надяваме да спомогнем както за подобряването на спортната среда като цяло в България, така и за подобреното физическо, психическо и спортно извисяване на всеки един наш член и приятел!
За разлика от повечето организации, ние ясно дефинираме нашите цели – РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА – и широко отваряме възможностите за членство и партньорство без ограничения на личностни или фирмени характеристики.
Презентация Фуутура from Iliyan Koychev
Основните цели на сдружение Фуутура са развитието и промотирането на различни спортове и всички видове дейности, свързани със спорт, културен туризъм, активен начин на живот, младежки обмени и др. Сдружението цели да промотира спорта и здравословните практики в образованието, за да мотивира младите хора към здравословни практики и активен начин на живот. Сред другите цели на Фуутура са:
  1. Развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на децата и младежите.
  2. Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на спорт, което да повиши мотивацията и ангажираността на младите хора.
  3. Популяризиране постиженията, проектите и инициативите на индивидуални личности и организации в областта на детско-юношеския, аматьорския и масовия спорт.
  4. Подпомагане на своите членове за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на квалификацията и компетентността им по въпроси, свързани както пряко със спорта, така и с теми извън него.
  5. Приобщаване на широк кръг граждани и граждански организации в дейността на Сдружението, формиране на партньорски отношения с търговски дружества, касаещи подкрепата им към Сдружението и неговите цели, както и диалог с централни и териториални органи на изпълнителната власт и техни подразделения относно възможностите за съвместни инициативи и проекти, касаещи целите на Сдружението.
  6. Отстояване в националната политика на Република България традиционно стратегическото място на спорта и спортната култура и спортното възпитание сред подрастващите и хората в активна възраст.
  7. Работа за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури на базата на спорта и спортната култура и конкретни спортни прояви – както в България, така и в чужбина.
  8. Участие в обществения живот и публичния диалог по проблемите на младежта и спорта
  9. Подобряване на здравословното състояние на населението и повишаване на качествата на медицинското обслужване в страната.
  10. Подпомагане на местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на общността в областта на спорта и здравеопазването и подпомагане за тяхното решаване.
Тук можете да научите как да станете наш член!
Като членове на Сдружение Фуутура вие получавате:
– Участие в провеждащите се Общи събрания
– Право на информираност относно всички актуални и минали проекти на Сдружението
– Право на пряко и непряко участие в настоящи и бъдещи проекти на Сдружението
– Намаления от 20 до 30 процента в Партньорската мрежа на НПО Фуутура (Виж Партньори)
– Възможност за избиране в Управителния Съвет при съществен принос към Сдружението; възможност за избиране в комисии в Сдружението
– Възможност за включване към някой от отборите към Сдружението в различните видове спорт
Тук можете да научите как да станете наш член!
Тук можете да научите как да станете наш партньор!
Като партньори на Сдружение Фуутура вие получавате:
– Данъчни облекчения
– Реклама под формата на: банер или рекламен текст в два популярни сайта, на екипи на спортни отбори по избор, транспарант на спортни събития всяка седмица и др.
– Предложения за спортни тим билдинг прояви, организирани от Сдружение Фуутура
– Участие в Партньорската ни програма със всички възможности за промотиране на стоки и услуги пред таргетирана спортна аудитория
– Контактна информация за партньори на сдружението – частни и юридически лица
– Съдействие и подкрепа по отношение на събития в обществен интерес, инициирани от партньори на Сдружението
– Други
partnerprogram Тук можете да научите как да станете наш партньор!
Facebook 
Linkedin 
Twitter 

Законова обосновка:
Чл. 3. Основните принципи на системата за физическото възпитание и спорта, установени
в този закон, са:
1. взаимодействие и съгласуване усилията на държавните и обществените институции за
изграждане и ефективно функциониране на системата за физическо възпитание и спорт;
2. комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта със здравеопазването и
почивното дело, образованието и културата в единна функционална система за
увеличаване на нейното балансирано въздействие върху всички слоеве от населението;
3. осигуряване на демократичност и самоуправление при сдружаването на гражданите и
избора на средства и начини за занимания с физически упражнения, спорт и туризъм;
4. прилагане на системност, научност и диференциран подход при заниманията с
физически упражнения и спорт през целия жизнен цикъл на човека;
5. спазване на общоприетите в света принципи на физическото възпитание и спорта и на
международното спортно сътрудничество.
Чл. 62. (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Спортните организации, които са юридически лица
с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, се финансират от:
1. членски внос и индивидуални и колективни такси;
2. трансфер на състезатели;
3. приходи от участия в спортни състезания;
4. приходи от предоставени спортни услуги на граждани;
5. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;
6. дарения и спонсорство;
7. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2000 г.) предоставени средства от държавата, общините;
8. от управлението на собственото имущество;
9. предоставени средства от международни спортни организации;
10. други приходи от дейности по физическо възпитание и спорт
Европейската харта на спорта дава следното определение: спорт е „всяка форма на физическа дейност, която чрез организирано или неорганизирано участие има за цел изразяването или подобряването на физическата и психическата годност, развиването на социални отношения или постигането на спортни резултати на всички нива“

Следете нашето присъствие в медиите. Сдружение Фуутура и спортните събития, които реализираме се отразяват медийно!  

В най-голямата интернет информационна агенция Блиц
В най-големият специализиран сайт за тенис в Бълария СениорсТенис
В Българското национално радиоБНР
В специализирания сайт за аматьорски тенис Amateur Tennis Bulgaria
В популярния спортен сайт Спорта БГ
В популярния спортен сайт Лайвспорт
В най-големият социално-спортен сайт Спортвокс
В българската националната телевизия БНТ
В новия информационен портал на столицата Витоша Нюз
В най-голямата платформа за споделяне на спортни възможности Спортувай БГ
В ИНФОЦЕНТЪРА НА СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА СПОРТА
В онлайн изданието на вестник Стандарт 
В най-големият спортен сайт в България Спортал 

Attachment

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------