Екип на Фуутура на Албиона за по-добро градско развитие чрез спорт

Екип на Фуутура на Албиона за по-добро градско развитие чрез спорт

Сдружение Фуутура е сред организациите, обединили усилия за развитие на политики и практически дейности по отношение на по-доброто усвояване на градските територии, промотиране на ключови здравни и спортни принципи и активен начин на живот. Транснационалното сътрудничество под надслов HEPNESS (Healthy Environment Promotion aNd Ecosystem Services Support for ACTIVE CITIES development), в което градове, изследователски и спортни организации се стремят към нови синергии за развитието на по-здравословна среда в градовете, като подобряват културните и природните активи и екосистемните услуги за насърчаване на спорта и активния начин на живот, е съфинансирано по програма Еразъм + на Европейския съюз.

От 19 до 20 юни 2017 г. се проведе втората консорциумна среща в Крейгавън (Великобритания)

Бяха представени добри практики на HEPNESS, събрани от партньорите. Към днешна дата партньорството събра 48 добри практики. Досега, по отношение на литературния преглед, партньорството събра също и 49 статии.

Бяха споделени предварителните идеи за разработване на пилотни действия.

Бяха представени логото на проекта и структурата на уебсайта – http://www.hepness.eu

Беше реализирано съобщение за местно разпространение на проекта, а срещата беше закрита с HEPNESS разходка в Урбанизираната зона на Крейгавън: Крейгавън, Лурган, Портадаун.

Foоtura Association is among the organizations that united efforts to develop policies and practical activities in terms of better urbanization, promotion of key health and sporting principles and active lifestyles. HEPNESS (Healthy Environment Promotion and the Ecosystem Services Support for ACTIVE Cities Development), in which cities, research and sport organizations aspire to new synergies for the development of a healthier urban environment by improving cultural and natural assets and ecosystems services to promote sport and active life is co-funded under the Erasmus + program of the European Union.

From 19th to 20th June 2017 the second consortium meeting took place in Craigavon (UK)

The HEPNESS good practices collected by partners were presented. As of today, the partnership collected 48 good practices. So far, concerning the Literature review, the partnership collected 49 papers.

Preliminary ideas for Pilot Action Development were shared. The purpose is to include both the cultural and the natural dimension.

The logo of the project and the structure of the website were presented – http://www.hepness.eu

A press release for local dissemination of the project was realized and the meeting was closed with a HEPNESS walk in Craigavon Urban Parks: Craigavon, Lurgan, Portadown.

 

Attachment