Семинар и Дейности: Промотиране на Спорта като средство за социално включване

Семинар и Дейности: Промотиране на Спорта като средство за социално включване

Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване. MATCH – Съчетаването на възможностите за социално приобщаване е двугодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма „Еразъм +“, в който Сдружение Фуутура е партньор за България. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности.

Бихме искали да ви поканим да участвате в нашите дейности, свързани със спорта и активния начин на живот. 
Ето какво планираме да направим:

– Двудневни трейнинги с тема Coaching sport in Social inclusion – планиран за 21-22.10.2017 г., събота-неделя, събота от 15:00 часа, неделя от 10:00 часа. Имаме изготвена подробна програма за семинара, както и 4-ма квалифицирани лектори-фасилитатори. Залата, която сме предвидили, се намира в центъра на гр. София, бул. „Витоша“ 50, ет.2.
– В неделя, след семинарните часове, сме предвидили и спортни дейности на открито за всички участници и други наши приятели.
– Тридневен семинар, който ще се проведе в края на месец Ноември 2017 г. в гр. София, включващ разширено дискутиране на застъпените теми, групови упражнения, игри в стая, спортни игри и упражнения на открито или в зала и др. За семинара е предвидена екипировка, храна и др. за участниците
– В началото на 2018 г. продължаваме с интересните дейности и активности в гр. София, даващи възможност за социализиране и практикуване на спортно-здравословен начин на живот.
– През лятото на 2018 г. двама от участниците ще могат да заминат на 15 дневен 
jobshadowing в Италия

Смятаме, че – вследствие на посочените дейности – можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

Запознайте се и с първия MATCH бюлетин тук –http://www.matchinclusion.eu/images/1match/newsletters/NewsletterMATCH-1BUL.html


Association Footura organizes a number of activities related to the promotion of Sports as a means of social inclusion. MATCH – The combination of social inclusion opportunities is a two-year project for joint partnerships co-financed under the Erasmus + program, in which Footura is a partner for Bulgaria. The main objective is to strengthen social inclusion and equal opportunities for refugees and disadvantaged young people by promoting and increasing participation in sporting activities.

We would like to invite you to participate in our activities connected with sport and active lifestyle.
Here what we plan to do:

– Two-day training for 10 youths (18-30 years old) with theme „Coaching sport in Social inclusion“ – scheduled for 21-22.10.2017, Saturday-Sunday, 4 hours per day. We have a detailed program for the seminar, as well as 4 qualified lecturers-facilitators. The hall we have planned is located in the center of Sofia, 50 Vitosha Blvd, fl. 2.
– On Sunday, after the seminar hours, we have also provided outdoor sports for all participants and other friends.
– Three-day seminar, which will be held in until the end of November 2017 in Sofia (during some weekend again), including extended discussion of the covered topics, group exercises, games in the room, sports games and outdoor exercises or in a hall, etc. The equipment, food and other are provided for the seminar.
– In the beginning of 2018 we continue with the interesting events and activities in Sofia to improve the socialization of youths at risk and practicing of sports and healthy way of life (many of our activities will be connected with the initiative Sofia 2018 – European capital of Sport
– In the summer of 2018, two of the participants will be able to go to a 15 day jobshadowing in Italy fully covered by the hosting organization

We believe – as a result of these activities – we can offer not only direct benefits for all the participants but also useful participation for all of them in social life and creating new contacts and opportunities.

See also the first MATCH newsletter here-  http://www.matchinclusion.eu/images/1match/newsletters/NewsletterMATCH-1BUL.html