Спортът и целите за развитие на ООН до 2030 г.

Спортът и целите за развитие на ООН до 2030 г.


Теоретично-приложен модел
Спортът и целите за развитие на ООН до 2030 г.

1. Социални и интер-социални измерения и възможности на спорта в контекста и под перспективата на целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 година

2. Ангажимент на Сдружение Фуутура на местно, регионално, национално и международно равнище за спазване на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 година

3. Подкрепа за десетте принципа на глобалния договор на ООН

4. Подкрепа за шесте принципа за отговорно управление на обучението на ООН

5. Подкрепа за Национален план за действие по Пакта за младежта (актуален към 2018 г.) 


Въведение:

Новият дневен ред на ООН, озаглавен „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” за първи път включва и личното благополучие на всеки един гражданин на планетата като обща цел на обществото. Със стратегията 2030 ООН стартира глобално и всеобхватно усилие светът да се извади от бедността и да се постигне устойчиво развитие с грижа за всички живи същества на планетата, отчитайки екологичната страна на въпроса. Десетте принципа на ООН описват средата, към която всяка организация трябва да се стреми да постигне чрез работата си. Принципите за отговорно управление на обучението и Национален план за действие по Пакта за младежта включват много полезни мерки, които ние бихме искали да развием в работата си – като така повишим капацитета и възможностите на младите хора, а оттам и на обществото като цяло. С присъединяването си към целите на Целите, Принципите и Пакта, Сдружение Фуутура установява базисната си платорма за развитие и социална отговорност и за пореден път показва универсалната роля на спорта – съотнесена към всяко общество или човек.

Основните цели и дейности на сдружение Фуутура са свързани с развитието и популяризирането на различни видове спорт, здравословен и активен начин на живот – чрез организиране на спортно-здравословни мероприятия с благотворителна, демонстративна, състезателна, научно-семинарна цел – както на национално, така и международно ниво. Всички дейности са ориентирани към масовия модел на спортуване, като се стремим да популяризираме ценностите на спорта и активния начин на живот. Също така насърчаваме всички видове дейности, свързани със спорт и културен туризъм и програми за обмен. Ние вярваме, че активният начин на живот е ключът за доброто здравно и двигателно образование на децата и младежите, за психически и физически здраво общество. Стартирайки през 2013 г., ние вече имаме натрупан административен капацитет и опит чрез различни програми, обмени, събития и инициативи. Нашата работа е насочена най-вече към най-уязвимите части от обществото – подрастващите и хората от онеправдани социални групи – осигурявайки знания, ценности, материална и финансова подкрепа за по-здравословен начин на живот и повече възможности за реализация, повишена двигателна и хранителна култура, използването на спорта като образователен, социален, приобщаващ и мотивиращ инструмент, намиране на подходящи социални алтернативи, базово ориентиране във възможностите за работа, стажове, пътуване, обучение, стипендии и други.

Социални и интер-социални измерения и възможности на спорта в контекста и под перспективата на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 година

Цел 1 Изкореняване на бедността
Бедността и свързаните с нея редица проблеми (престъпност, необразованост, лошо здравеопазване и глад, не-социализиране, липса на равни възможности, икономическа миграция, корупция и много други – не случайно е на първо място сред приоритетите) е глобална пречка за развитие както на индивидуално, така и на общностно ниво. Отговорността за подобряване на жизненото равнище в най-бедните райони на Африка (където проблемът е съсредоточен в най-голяма степен) се пада върху развитите държави и техните работещи социално-икономически модели. Един от тези успешни модели за прогрес би могъл да бъде спортно-социално-младежкия, съчетаващ интензивно партньорство и общи събития, създаване на условия за по-здравословен начин на живот и спорт за младите жители, усилване процесите на информационна и младежка и организационна свързаност, инвестиционни споразумения и програми за развитие на условията на труд, доброволчество, личната и организационна инициатива и т.н. Разбира се, всички тези мерки се базират само на спорта и активния и здравословен начин на живот – ако се добавят мерки и програми, касаещи и други сфери на социално-икономическия живот, би се подобрил икономическия облик на най-бедните жители в света.

Цел 2 Край на глада
Проблемът със световния глад е пряко свързан с Цел 1, но също така – в по-малка или по-голяма степен с всички останали цели. Съответно много от мерките (и по-конкретно споменатите спортно-социално-младежки възможности) от Цел 1 биха могли да повлияят положително и върху Цел 2. Освен в Африка, този проблем съществува в значима степен и в някои райони на Азия (въпреки по-добрите климатични и селскостопански условия там). Европа се очертава като пряк съсед на тези две проблемни зони, включващи несъответстващи за съвременното развитие проблеми като бедност и глад и ЕС и континента като цяло могат да бъдат двигател за подобряване на състоянието в най-засегнатите места, разбира се в съответствие с програмите на ООН.

Цел 3 Добро здраве и физическо състояние
Здравето и доброто физическо състояние са сред главните приоритети на ООН, като тук може да се прилагат множество мерки в редица сектори – медицина, спорт, икономика, екология, селско-стопанство и производство, нови технологии и други. Разбира се, спортът не може да се разглежда като панацея за болестите, но пък може да се използва като превенция за редица заболявания, зависимости, преждевременни процеси (напр. бременност или остаряване), депресии. Формирането на двигателни и спортни навици още от най-ранна детска възраст – чрез различни мотивационни похвати и модела на подражанието, чрез условия и спортна инфраструктура, чрез подготвени спортни педагози и чрез образователни и извън-образователни (клубни) модели, дава чудесни предпоставки за подобряване на здравните показатели в най-близко бъдеще.

Цел 4 Качествено образование
Една от ролите на образованието е да информира, което – наред с другите му роли – да доведе до знания, обща култура, възможност за мотивиран собствен избор и цялостно критично мислене. Информирането и обмена на информация относно положителни социални модели (между различните държави) може да доведе до качествено и бързо развитие на много общества. Също така, говорейки за децата и младежите и тяхното образование, важно допълнение би могло да бъде и теоретичното им спортно-медицинско образование (а не само двигателното повторение), а също така – в по-зряла ученическа възраст – и практическо спортно-здравословно образование. Когато официалното образование обедини сили с неформалното и клубно (по вид спорт) обучение, ще има огромна маса младежи, които са наясно с физическите си характеристики и процеси, което ще им дава възможност и информация да се справят с много предизвикателства от здравен и психологически вид. По отношение на най-бедните и изолирани страни, спортът може да изиграе онази решаваща образователна роля (в неформална среда), която да е решаваща за бъдещето развитие на отделния човек, неговото семейство, цели общества и държави. Успешни примери за това са множеството африкански футболисти, маратонци и лекоатлети, баскетболисти, които променят не само своята съдба чрез спорта, а много от тях, след края на кариерите си, продължават да бъдат модел на подражание и работят като експерти, журналисти, треньори, мениджъри, политици, президенти…

Цел 5 Равенство между половете
Спортът и масовото / отборно практикуване на двигателни дености и упражнения е идеално средство за социалииране на най-широк кръг от хора. В този смисъл – независимо дали става въпрос за дискриминация на полов, етнически, религиозен или друг принцип, спортът се явява като ефективно средство за превенция и разрешаване на вече настъпили подобни процеси – и то по един интелигентен, ненатрапчив и спонтанен начин.  Разбира се, има държави, в които ролята на жената в най-важните сфери от социалния живот (политика, икономика, бизнес, спорт, образование) е сведена до минимум и няма начин да се повляе външно на това, но държавите, в които няма подобни рестрикции, могат постоянно да дават добрия пример и ползите от раненството на половете – в икономически и социален смисъл, както и като мярка против сексуално насилие и експоатация, преждевременна бременност, ниско образование и др.

Цел 6 Чиста вода и санитарно-хигиенни условия
Достъпът до чиста вода за пиене и добри санитално-хигиенни условия е базова нужда за всеки човек, без значение от местоположението или заниманието му. Това се отнася в пълна степен и за здравеопазването – базирано в най-мащабен смисъл на чистата природа и условия за движение. Екологичните мерки за намаляване на замърсяването се отразяват пряко върху по-здравословните условия за живот и движение, дори спорт – като се имат предвид спортовете на открито и най-вече в планински, морски, речни и др. региони. Чистата околна среда гарантира здравословни базови условия за човешко развитие във физически аспект.

Цел 7 Достъпна и чиста енергия
Темата за евтината и неограничена чиста енергия е все по-застъпена на политическо и икономическо ниво, като така се подпомагат директно някои от другите Цели. В същото време по-евтината енергия развива градските среди и инфраструктурата като цяло – в полза на по-качествен живот и по-добри условия за самостоятелна или организирана физическа активност, на фона на постоянн повишаващото се потребление. Енергията е пряко свързана с икономиката и възможността на държавата и отделните личности да поддържат своят спортно-здравословен набор от условия и дейности.

Цел 8 Достойна работа и икономически растеж
Несъмнено политиките за спорт изискват много ресурси и развитие на градска / паркова и спортна инфраструктура, развитието на професионалния спорт (като реклама на спорта като цяло), развитие на образователни / клубни програми и на спортно педагогическите специалисти и др. За да си позволи една държава да акцентира над тези високи цели, то тя трябва да е решила множество от другите и по-пряко касаещи живота предизвикателства, т.е. трябва да има наличен финансов ресурс, формиращ се в най-добър вид от икономически растеж и производство, вътрешно потребление и растящ пазар и износ. Участието на всички хора и социални групи в развитието на обществото, чувството за приналежност и достойнство, решаването на приобщаващите проблеми, това дава мотивация за себеразвитие и засилва конкурентноспособността на личностите, икономическите, правителствените и неправителствените организации … а програмите за самоусъвършенстване, по-добра физическа форма, по-активен, качествен и продуктивен начин на живот, са неизбежно последствие от тази масова линия на прогреса.

Цел 9 Индустрия, иновация и инфраструктура
Инфраструктурата (физическа и дигитална) – свързаността като цяло, иновациите / новите технологии и индустрията дават множество възможности за развитие на всяко едно общество – в идеалния случай те могат да работят за заличаване на разстояния, различия, неразбирателства, забавяния и други проблеми на различността. Тоест те биха могли да бъдат двигатели на икономическите и социалните връзки, както и да осигуряват възможност за развитие и на силни вторични сектори – инфраструктура и условия за култура, спорт, здраве и др. 

Цел 10 Намаляване на неравенствата
За съжаление съществуват множество неравенства и предразсъдъци – както вътре в отделните страни, така и между различни държави – на основа на пол, възраст, здравословно състояние, сексуална ориентация, класа, раса, етнически произход, религия и др. Тези неравенства най-често задълбочават между-държавните, социалните и индивиуалните проблеми вместо да бъдат повод за обединяване на силите за разрешаването им. Един от безспорните способи за изграждане на здрава социална база, в която всеки се чувства равноправен и няма нужда от специални социализиращи дейности, е спорта – особено колективния спорт. Чрез спорта лесно се възприемат и прилагат в социалните отношения принципите на колективните усилия, феърплея, уважението към различния (противника), обществото (публиката) и реферите (обществените правила). А всеки равноправен член на обществото има интерес то да просперира и да му предоставя все повече възможности за реализация – същото между другото е и в множество спортове – ако един отбор е балансиран и целеустремен, той постига успехи, които го отвеждат до нови и по-големи висоти и предизвикателства.

Цел 11 Устойчиви градове и общества
Трансформирането на градовете, малките населени места и обществата като цяло в структури, които са обърнати към хората, без те да се противопоставят на шофьори – пешехоци – велосипедисти, на столичани – граждани – хора от селата, на бедни – богати, би трябвало да е основна задача на административните държавни органи. Добре организираните населени места трябва да дават добри условия за икономическо и социално развитие на всичките си членове. За да стане това, особени усилия трябва да се положат за най-уязвимите социални групи – младежите, както и за най-уязвимите социални групи – пенсионери, хора от етнически произход, мигранти, болни хора и др. Именно шансовете за изява на младите и отношението към слабите са най-меродавните критерии за развитието и цивилизационния връх на всяко едно общество. Една от мерките, които би била идеално средство за социализиране, приобщаване и намаляване на нихилизма сред посочените групи, даване на шанс, е спорта, отборите и двигателните дейности. В крайна сметка по-приятната, сигурна, устойчива и просперираща общностна среда би била от полза за всеки човек. 

Цел 12 Отговорно консумиране и продукция
Целта е да се намери по-качествен, по-отговорен и по-балансиран модел на потребление на стоки и услуги – а не както е в момента и от години наред – с изразходване и изхвърляне на прекалено много ресурси при процесите на обработка, консумиране, транспорт, както и с огромни количества на бракувана храна например. Тези прекомерни стойности могат да бъдат контролирани и въведени в нива на по-умерени и здравословни стойности – както за природата, така и за човека. А в същото време, може да се мисли и за по-справедливо разпределение на благата и недискриминаране по географски, социален, етнически или друг принцип – основата на изкривените пазари и социално-икономическите неравенства в света. 

Цел 13 Борба с климатичните промени
Промените в климата са пряко свързани с проблеми като липсата на храна и вода, повишаване на морското равнище, разширяване на пустинните и необитаеми зони, което поражда и в бъдеще биха могли да пораждат миграции и военни конфликти. Разбира се, това са периодично повтарящи се процеси в историята, но в развитието на човечеството трябва да се забележи импулс за интелигентно справяне с подобни управляеми процеси. Борбата с първопричината – климатичните промени – е пряко свързана с по-екологичния начин на живот – основна част от който пък са условията за спорт и здравословен начин на живот на индивидите и обществата.

Цел 14 Живот под водата
Спортът като крос-секторна област има допир дори и до екологията, касаеща Цел 14. Опазването на биоразнообразието и поддържането на чистота на водата освен чисто практическо задължение на човека (ако иска да запази живота на планетата), дава много възможности и за спорт и активен начин на живот във водата и под нея – плуване, спортен риболов, гмуркане, сърф и други бордни спортове, яхтен и круизен туризъм и др. Не на последно място чистота на световните води определя и качеството на една от най-полезните храни за воденето на здравословен начин на живот – морската храна (риба, хайвер, водорасли и др.) 

Цел 15 Живот на Земята
Екологичното разнообразие и чистота на сушата (а като производно – и на въздуха и водата) е пряко свързано със здравето на човека, а и на животните. Екологията е още една сфера, пряко свързана със спорта и здравословния начин на живот – най-вече чрез въздуха, храната, почвата, водата, а от друга страна и с еко-урбанизирането и свързаната с нея спортна инфраструктура. Все повече се мисли за ефективно управление и използване на наличните ресурси и намаляване на замърсяванията, за по-добри градски условия за активен начин на живот и насърчаване на парковите и спортни пространства и велоалеите, за поставянето на човека и неговото здраве в центъра на всички политики.

Цел 16 Мир, справедливост и силни институции
Принципите на правовата държава и институции, които работят за гражданите и тяхното благоденствие, са сред основните за всяко развито общество. Ролята на спорта по отношение на мира е всеизвестна – Олимпиадите, световните и континенталните първенства по различните видове спорт играят ролята на държавното противопоставяне и надпревара с мирни средства. Многобройни са примерите за невероятните достойнства и морални качества на спорта и хората, които го практикуват на всякакво ниво – и в между-държавните отношения, и за социалната справедливост, и за изграждане на институции, които работят в полза на гражданите. Основен момент в осъществяването на мир, справедливост,  равноправие и условия за просперитет е интеграцията на онеправданите социални групи – а най-добрият начин за това е чрез методите на социалния спорт. Конкретни примери за ролята на спорта в дипломацията са отношенията на двете Кореи по време на Зимната Олимпиада 2018 г., както и Англо-германския футболен мач на Коледа – между минираните полета (по време на Първата световна война).

Цел 17 Възстановяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие
Всяка една активна и социално ангажирана организация (Фуутура има най-доброто желание да е такава) има за цел да участва в местни, регионални, национални и международни (глобални) партньорства, както и при формиране / насърчаване на политики, посветени на Целите за устойчиво развитие. Считаме, че многостранните партньорства (включително и с организации от държави с най-слабо развитие) ще бъдат от решаващо значение за Целите – за да се повиши тяхната ефективност и въздействие както и да се ускори напредъка за постигането им, а обогатяването им чрез спорта, здравословния и активен начин на живот дава допълнителна перспектива и разширява възможностите за участие на всеки човек.

Ангажимент на Сдружение Фуутура на местно, регионално, национално и международно равнище в контекста на целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 година

– Сдружение Фуутура е една от организациите, която е ежегодно промотира и почита с отворени спортни събития Международния ден за развитие и мир, обявен от ООН през 2013 година
– Сдружение Фуутура осъществи две мащабни събития (през 2016 и 2017 г.), отбелязващи  Международния ден за развитие и мир (6 април), подкрепени от Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична Община, Летище София, различни столични спортни клубове и др.
– Сдружение Фуутура участва в дискусионни, информационни и промотиращи кампании, за да се прецизират целите на ООН спрямо ситуацията в България и да се допринесе за подобряването й
– Сдружение Фуутура приема и имплементира в работата си всичките 17 цели на ООН за устойчиво развитие – спрямо своите моментни възможности и секторната си определеност, като се стреми постоянно да разширява положителните ефекти от свързването на социалното, природното и индивидуално развитие и здраве със спорта и активния начин на живот

Подкрепа за десетте принципа на глобалния договор на ООН

Сдружение Фуутура приема и подкрепя десетте принципа на глобалния договор на ООН, разглеждани през рамката на своето нормативно устройство, както и в действията / събитията, в които организацията участва

 • Права на човека:
  Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
  Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.
 • Трудови норми:
  Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
  Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
  Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд.
  Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.
 • Околна среда:
  Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
  Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
  Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.
 • Антикорупция:
  Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

Подкрепа за шесте принципа за отговорно управление на обучението

Въпреки че не е образователна институция в класическия смисъл, Сдружение Фуутура работи с множество инструменти на неформалното образование, а освен това организира и работи и с класически форми на образованието и повишаване на информираността и квалификацията на младежите чрез семинари, конференции, индивидуална работа, участие на младежки обмени, информационни кампании и др. В същото време нашият ангажимент към децата и младежите в България – като едновременно най-уязвимата и най-перспективната част от обществото – е приложен в работатата ни още от 2013 г. (годината на основаването ни). Ние сме приели ролята си на организация за пример и с отделяне на всички възможни средства по отношение на развитието на положителни ценности в работата с деца и младежи, предпазването им от вредните влияния на средата, както и даването им на по-добри перспективи.
Ето и принципите за отговорно управление на обучението, които Сдружение Фуутура напълно подкрепя:

1. Цел: Ще развием възможностите на студентите да бъдат бъдещи генератори на устойчива стойност за бизнеса и обществото като цяло и ще работим за приобщаваща и устойчива световна икономика.
2. Ценности: В нашите образователни дейности, учебни програми и организационни практики ще включим ценностите на глобалната социална отговорност, както са представени в международни инициативи като Глобалния договор на ООН.
3. Метод: Ще създаваме образователни рамки, материали, процеси и среди, които дават възможност за ефективни обучителни процеси за отговорно лидерство.
4. Изследвания: Ще се заемем с концептуални и емпирични изследвания, които повишават разбирането ни за ролята, динамиката и въздействието на корпорациите върху създаването на устойчива социална, екологична и икономическа стойност.
5. Партньорство: Ще си взаимодействаме с мениджърите на бизнес корпорации, за да разширим познанията си за техните предизвикателства в социалните и екологичните отговорности и ще проучим съвместно ефективни подходи за посрещане на тези предизвикателства.
6. Диалог: Ние ще улесним и подкрепим диалога и дебата между възпитателите, студентите, бизнеса, правителството, потребителите, медиите, организациите на гражданското общество и други заинтересовани групи и заинтересовани страни по важни въпроси, свързани с глобалната социална отговорност и устойчивост.

Подкрепа за Национален план за действие по Пакта за младежта (актуален към 2018 г.)

Сдружение Фуутура активно подкрепя и усилията на национално ниво за обогатяването на компетенциите и възможностите пред младите хора. Един от документите, който създава рамките на българската политика относно Младежта е Национален план за действие по Пакта за младежта. Той съдържа следните основни цели, които са имплементирани и в нашата работна политика:

1. Подобряване на уменията
2. Насърчаване на професионалното обучение и практика / стажове
3. Вдъхновение и информиране за разнообразието от професионални образователни възможности
4. Помощ за индустриалните сектори и компаниите, да привлекат таланта
5. Подкрепа за училищата, учителите и директорите
6. Посрещнете нуждите на бъдещето

Вижте целият документ* тук – 20180108-P4Y-NAP-BG
* налично печатно приложение

Заключение

Сдружение Фуутура вече пета година работи по проекти и каузи с обществено значение. До този момент сме направили, подкрепили и консултирали над 120 спортни мероприятия и няколко семинара и конкурси, участвахме в няколко вътрешни и международни проекти, кандидатствахме и спечелихме няколко по-малки проекти в областта на спорта, превенцията и здравеопазването, изпълнихме проекти към Столична община, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието, Еразъм +, Телус Обществен борд и т.н. Всички наши проекти и събития са насочени не само към физическата страна на спорта като дейност, а към използване на спортните ценности за превенция, мотивация, здравословни практики, социално включване и др.

Всички знаем, че през 2018 година София е Европейска столица на спорта, но това се случва веднъж и е географски ограничено – нашата дългосрочна цел е да създадем устойчиви модели, които да свързват, да се разпространяват и реализират навсякъде и по всяко време. В този смисъл – особено важно за нас е да покажем, че грижата за спорта, младежкото здравеопазване, неформалното образование и възможности не трябва да бъде кампанийно или пък регионално обусловени – те трябва да са основен приоритет на държавата, общинските администрации, училищата и спортните клубове / организации. И така всеки град и населено място в България, в което има спортно събитие от местен, регионален, национален или международен мащаб, да бъде своебразна столица на спорта (а и на здравето, младежкото участие и активния начин на живот). Като организация, която е запозната добре както с проблемите, така и с възможностите на здравословните, социалните и образователните модели на спорта, нашата ежедневна роля е да работим за усилването на влиянието на споменатите институции – от една страна, и на самите младежи – от друга – към по-ефективни и устойчиви модели за спорт и активен начин на живот.

Работейки по различни проекти и идеи, ние осъзнаваме, че все повече темата за социалния спорт става значима – както по отношение на политиките и донорите, така и по отношение на самите спортни организации / клубове, а също така и по отношение на ползвателите и обществото като цяло. Несъмнено целият този процес, от който и ние сме активна част, води до положителни резултати в краткосрочен и в дългосрочен план, тъй като провокирането и показването на алтернативи за справянето с различни проблеми, по-доброто организиране на личното време и мотивираността на хората в активна възраст допринася за неоспорими позитиви за обществото. Общество, състоящо се от мотивирани граждани е работещо, но за тази мотивация и целенасочен принос трябва да се положат грижи от рано.

Както описахме, нашата целева група са младежи до 29 години, които се намират на различни социални нива и ангажираност и въпреки това те са с много подобни проблеми и нужди, уязвими са и работата с тях е от изключителна важност за бъдещето развитие на обществото и за работния капацитет на страната. Разбира се, има и много непреки ползи за личностите и обществото като цяло, вследствие на практикуването на спорт – тъй като спортът е пряко свързан с много други обществени сфери – икономика, здравеопазване, образование, култура и др. Чрез нашата работа децата и младежите могат да намерят полезна информация и поле за изява за различни типове развитие – спортно (физическо, двигателно, здравно), личностно, социално, професионално и т.н. – всичко това е не само психологическа и физиологическа необходимост, но и социална алтернатива и реална възможност за предотвратяване на много индивидуални рискове – социално изключване, психични проблеми, агресия, липса на толерантност към другите и т.н.

Ние целим да превърнем спорта в модел за справяне с различни проблеми като активно използваме неговите ценности – екипна работа, постоянство, неутрализиране на стреса и агресията, взаимопомощ, толерантност, мотивация, модела на подражание и много други. Всички тези възможности ще предоставят на младежите напълно нов алтернативен социален живот и шанс да изразят себе си и да развият своя потенциал. Това би подобрило видимо техния здравен статус, възможностите за социално включване, физическата култура, умствена стабилност и самочувствие, възможности за работа в екип, би работило против дискриминационните и анти-социални практики и т.н. – чрез нашите собствени методи и подходи за справяне с тези важни социални проблеми, базирани на неформалното обучение, спорта, здравословния начин на живот и положителното обществено поведение.

За повече информация относно реализираните инициативи на Сдружение Фуутура – вижте ТУК  (https://footura.com/index.php/2015/10/07/realizirani-proekti/)
За повече информация относно текущи дейности и инициативи, можете да се свържете с нас чрез имейл info@footura.com и телефон (+359) 887 883980

 

Attachment