Бюлетин MATCH – Social inclusion opportunities 1 (2017)

MATCH – социално приобщаване и равни възможности

Първи бюлетин

MATCH – как да направим спортът по-приобщаващ

Спортът е нагледен пример като средство за прилагане на социално приобщаване и е приложим за всички групи социално изключени младежи, както и бежанците и търсещите убежище, мигрантите и хората, живеещи в периферията, с предизвикателства на икономическо и социално ниво. Всички те са изправени пред набор от пречки и житейски предизвикателства, които трябва да бъдат взети под внимание и насочени към инструменти като спорта, за да се даде възможност за тяхното разрешаване.

MATCH социално приобщаване и равни възможности, двугодишен проект, съфинансиран от програма „Еразъм +“, съвместни партньорства в областта на спорта, има за цел да насърчи засиленото участие на търсещите убежище, бежанците и местните млади хора в спортни дейности и да създаде конструктивен диалог между различните социални групи.

Стратегията, идентифицирана от проекта, е да се засили сътрудничеството между операторите в социалния и спортния сектор, за да се използват взаимно придобитите умения в областта на образованието и спорта. Обучители, следващи международния обучителен курс за спорта като инструмент за социално приобщаване, който се проведе през юни т.г. в Палермо (Италия), ще имат възможността тази есен да обучават млади местни жители и мигранти да станат „спортни педагози“. С подкрепата на спорта, младежките работници и партньорските организации, ангажираните млади хора ще приложат на практика придобитите или засилените си умения в няколко местни дейности, които ще се проведат във всичките шест участващи страни (Италия, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Холандия, Испания): осъществяване на спортни турнири, насочени към младежи, преквалификация на обществени места в полза на спорта, организация на антирасистки фестивал и др.

Подготовка за международния обучителен курс – новини от Испания

След като идентифицирахме и избрахме екипа, който ще участва на Международния обучителен курс за обучение в Палермо в средата на юли, в CNB организирахме няколко събития, за да се подготвим и обсъдим спорта като инструмент за включване, опитвайки се да идентифицираме най-добрите практики в нашата общност. По този начин запознахме екипа със съдържанието, което ще се отработва на Международния обучителен курс и започнахме да мислим как да разработим следващите интервенции по проекта MATCH в нашия град Баньолес.

По време на тези срещи екипът обсъди опита, който вече се развива в град Баньолес по отношение на спорта и социалното приобщаване. Освен различни малки групи, някои програми работят с теми като „Тарда Жоув“ (Млад следобед) или „Футбол Нет“ (Чист футбол).

Този разговор насочи групата да обсъди какви дейности биха били интересни да бъдат приложени, за да се подобрят и допълнят съществуващите такива. Един от основните изводи е, че програмата / дейността трябва да припознава интересите на общността, за да се повиши капацитета на самите нейни представители да се включват в организацията и поддръжката на програмата като ключов фактор за успеха.

Опитът беше наистина интересен, защото всеки участник знаеше различни аспекти на дейностите, които се провеждат в момента, насочени предимно към хора на възраст между 14 и 18 години, и осъзнахме, че те могат да бъдат допълнени с други, за да достигнат и по-възрастните хора. Също така забелязахме, че програмите не свързват местните хора с мигрантите.

Целият екип беше въвлечен напълно в целите на проекта и възможността за осъществяване на нова дейност. Това е много важно, за да се гарантира успехът и последващите действия от целите на проекта.

Интересни срещи, добри изводи и голямо загряване за Международния обучителен курс в Палермо!

Международен обучителен курс „Приобщаващ спорт“

От 15 до 22 юли 2017 г. Палермо (Италия) бе домакин на Международния обучителен курс „Приобщаващ спорт“, организиран от CESIE. Курсът събра голям брой спортни треньори и младежки работници от страните партньори с цел да споделят и обсъдят практическия опит в областта на социалното приобщаване, като се стремят конкретно да посочат най-добрите методи, инструменти и компетенции, необходими за социалната интеграция и включване на търсещите убежище бежанци и други социално уязвими групи, като едно от изискванията за реализацията на проекта MATCH.

По време на осем интензивни дни участниците се опознаваха много добре, сътрудничеха си и работеха заедно, споделяха своя различен опит и най-важното – развиха обща програма за обучение, като съчетаваха всичките си различни, но все пак уникални преживявания в работата с търсещите убежище и социално предизвикани младежи. Всеки ден от курса се състоеше от групова и екипна работа, упражнения за разчупване на леда, презентации и ползотворни дискусии, като всеки ден се обогатяваше от различни социални събития, като междукултурен базар и дейности на открито. Едни от най-полезните дейности бяха специално организираните събития, които представяха работата с групи в неравностойно положение в реални житейски ситуации, поради което на участниците бе предоставена възможност да посетят бедните райони в Палермо, където местните асоциации развиват действия за социално приобщаване отдолу-нагоре.

Ако трябва да се обобщят резултатите от курса, може да се каже, че група от различни хора, идващи от различни части на Европа, различни институции, произход и контекст, работеха заедно като екип в продължение на седем дни, мислеха и учиха един от друг, за да се стигне до следните заключения:

  • Спортът е нагледен пример като средство за прилагане на социално включване и е приложим към всички групи от социално изключени младежи

  • Въпреки културните различия, предизвикателствата по въпроса за социалното изключване са много сходни

  • Спортът е не само гъвкав универсален инструмент в прилагането му в социалното приобщаване, но също така и в неговото приложение за начина, по който трябва да се възприема социалното приобщаване

След завършването на Международния обучителен курс всички участници се върнаха в собствените си държави, готови да проектират и организират местни курсове за обучение, придобили нови знания и практически опит и да споделят и прехвърлят всичко, което бяха научили, на бъдещи спортни треньори и младежки работници.

Изключително приключение – описание на Международния обучителен курс

Казвам се Йолена и бих искала да ви разкажа за приключението в Палермо (Италия), което бе изпълнено с прекрасни преживявания. По време на обучителния курс, свързан с интеграцията и спорта, срещнах около 30 души, които изобщо не познавах, но в крайна сметка се сближихме един с друг.

Програмата беше доста интензивна – бяхме заети от 9 до 17 часа с едночасов обяд и няколко кафе-почивки. През първите дни сесиите бяха по-теоретични; след това в следващите дни имахме по-практични и активни дейности, играейки игри и упражнения.

Имахме много дискусии, свързани с темата, и говорихме за това как онеправданите групи мислят и как могат лесно да бъдат интегрирани. Всички се съгласихме, че един от добрите начини да се направи това е чрез спорта и движението, независимо дали става въпрос за състезателна игра или просто за забавление. Обсъдихме също отношенията между треньора и екипа, как да организираме събитие и какви са основните различия между формалното, неформалното и информалното образование.

Кулминацията на обучението за мен беше посещението в Палермо. Отидохме в един квартал – ZEN – където HANDALA, доброволна асоциация, базирана в Палермо, ни показа истинското лице за ситуацията в бедните квартали. За някои от нас това беше нещо, с което почти никога не се бяхме сблъсквали. Въпреки това, фактът, че в действителност има активни хора там, които се опитват да намерят начини да подобрят качеството на живот на децата и хората там чрез спорт и други образователни инструменти, е оптимистично. Толкова бързо дойде време да се прибера вкъщи. Несъмнено беше трудно да напусна това място и да се върна към рутинното си ежедневие. Казахме си довиждане, разменихме контактите си и отлетяхме към нашите страни с идеята, че сме създали спомени, които ще бъдат запомнени за цял живот.

Йолена от България

Учебен опит от участник

Тук можете да намерите кратко интервю с Бах Дейвид Нгу, представител на Гръцки форум за бежанците и участник на Международния обучителен курс в Палермо.

Какви впечатления имахте, когато курсът в Палермо започна и когато свърши?

Впечатленията ми, когато Международния обучителен курс започна и завърши, бяха толкова силни, защото знаех, че той за мен е възможност да се запозная с хора от други страни, които да ми помогнат да науча нещата, които не знам, а от друга страна – аз да предам малкото, което знам. В края на курса осъзнах, че съм постигнал огромно ново познание.

Какво дадохте на участниците в курса и какво получихте от тях?

Мисля, че дадох най-доброто от себе си на участниците, също и получих най-доброто от тях, опитът, който събрах, показва, че курсът е бил много полезен.

Как ще прехвърлите този учебен опит след като се върнете в Гърция?

Смятам, че ще прехвърля учебния си опит, като прилагам всичко, което научих по време на Международния обучителен курс в Палермо, на онези, които са засегнати от социални и икономически конфликти, без да забравяме обществото и цялата гръцка общност.

Изхождайки от личния и професионалния ви опит, как спортът може да бъде инструмент за социална интеграция на бежанците?

От моя личен и професионален опит спортът може да бъде инструмент на обществото за интеграция на търсещите убежище и бежанците, като обедини хората, изгради общности и се бори с ксенофобията и расизма. Спортът има силата и потенциала да направи важен принос за интеграция на мигрантите и бежанците и обществото. Спортът също така може да бъде фокусна точка към проблема с безработицата на младите хора, включително млади професионалисти, спортисти, като създава работни места в спорта и на свързания със спорта пазар.

Споделете най-добрите си спомени от курса в Палермо?

Моите най-добри спомени…, просто не мога да престана да мисля за сладките спомени, това ще остане завинаги с мен. Не знам от къде да започна, защото хубавите моменти са толкова много. Добрите приятели и начина, по който взаимодействахме помежду си, всъщност беше точно като семейна среща. На второ място заобиокалящата ни среда беше приятелска, самият курс на обучение беше хубав и възпитателен, а опитът, който получих от колегите участници, беше просто незабравим.

Очаквайте следващите дейности по MATCH!

www.matchinclusion.eu

www.facebook.com/MatchEuProject

info@matchinclusion.eu