Prezi

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура е организация с нестопанска цел, стремяща се да допринесе за стимулиране на активното участие на младите хора в социалния живот и за изграждането на устойчиво и ефективно гражданско общество в България – чрез неформални методи с акцент върху спорта, здравословния и активен начин на живот.

Нашата амбиция е свързана с постоянното разрастване на Сдружението като позитивен фактор в развитието на обществото, развитието и популяризирането на различни видове спорт и всякакъв вид дейности, свързани със спорта и здравословния начин на живот, спортни научни изследвания, програми за обмен, социално включване чрез спорт, включително и към по-добро спортно образование на децата и юношите, за умствено и физическо по-здраво общество, за по-добра спортна база за бъдещи професионални спортисти, като перспектива и ролеви модел, както и за по-добра физическа култура, за превенция и противодействие на много вредни навици, депресия, пристрастявания, наднормено тегло, агресия и др.

Сдружението се стреми да повиши информираността, да насърчи активната гражданска позиция и участието на младите хора в спорта и физическите дейности, както и да утвърди принципа на равни възможности за спорт и социално включване / участие / реализация за всички на национално, регионално и местно ниво. За тези целиФуутура включва младежи в своите проекти, кампании и инициативи, работейки съвместно с представители на местната власт и с множество организации (от България и чужбина), фондации, фирми и държавни институции.

Спортът и целенасоченото физическо движение са сред основните човешките нужди още от древността. В днешно време, поради различни социални, икономически и политически причини, ролята на спорта в обществото и сред подрастващите е намалена и това налага нови модели за промотирането му.

ВИЗИЯ

Ние искаме да живеем в общество, в което доминират ценности като морал, целеустременост, етика, чест, съревнование при равни условия. Тези ценности са заложени в основата на повечето спортове и физически игри и именно те са идеалното средство за неформално възпитание на децата и юношите и за подготвянето им за голямата житейска игра, както и дават отлични възможности за социално приобщаване и превенция срещу противообществени и не-здравословни практики на хора от различни социални групи и най-вече в риск от социално изключване.

МИСИЯ

Целта на Сдружение Фуутура е да помогне на младите хора да реализират своя спортен, образователен и житейски (личностен) потенциал. Ние работим за по-добри възможности за реализация на всеки член на обществото, на хора и общности в нужда – чрез различни каузи,проекти, дейности и инициативи.

Спорт с кауза – Благотворителен спорт“
„Да спортуваш е модерно“
„Спортът като алтернатива“
„Моделът на подражание“
„Спортът изгражда“
„Наука и Спорт“
„Социален спорт, интеграция“

ЧЛЕНСТВА И МРЕЖИ

– Регистрирация през септември в СГС
и Лиценз на Министерство на правосъдието (ЮЛНЦ регистър) от 2013 г. Търговски регистър и на ЮЛНЦ от 2018 г.
– Лиценз на Министерство на младежта и спорта от 2014 г.
– Членове на Национална мрежа Анна Линд България от 2015 г.
– Членове на Национална мрежа за децата
и Национален младежки форум от 2017 г., както и на няколко други национални и международни мрежи и организации
– Верифицирана и препоръчана организация от
GlobalGiving САЩ, Bridge, NGO advisor и др.

ВАЖНИ ДЕЙНОСТИ

Проведени
над 150 масови спортни прояви – главно в София
– над
30 семинари със спортно-здравословна насоченост – в София и страната
– над 20 демонстрации по различни видове спорт – в София и страната
– над
50 спортни благотворителни турнира – в подкрепа на личностни, институционални или обществено-значими каузи – главно в София
– над 50 спортно-здравословни информационни кампании
участие в над 20 национални и международни семинари и конференции

– Успешно участие в 12 Европейски проекта (по Еразъм,FARE, Euro-Med и др.) както и в множество национални проекта (Столична община, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието, Телус борд, Ятото и др.)

– Почитане с отворени спортни събития международния ден на спорта за развитие и мир (обявен от ООН), Европейската инициатива NOWWEMOVE, българският ден на спорта и др.
– Успешни фондонабирателни кампании (на тема Социален спорт) по различни програми в България и чужбина с над 100 различни индивидуални дарители
– Стажантски програми и Младежки обмени с включени над
300 младежи
– Партньорство с бизнеса, спортни клубове, учебни заведения и други сдружения
Развитие на собствени инициативи като Спортна Благотворителна Лига (развитие на аматьорския спорт, дарителството и директното подпомагане на лични и обществени каузи в цяла България) и Спортна революция (работа с училища из цяла България с акцент върху спортно-здравословни теоретични семинари и практически демонстрационни дейности)

Всички реализирани проекти и дейности – https://footura.com/index.php/2015/10/07/realizirani-proekti/


Спортни дейности със социална насоченост към онеправдани социални групи

FARE
AW2013-Signatur_Sticker.inddDSC07900
Едни от първите дейности, които започнахме като организация през 2013 години бяха инициативи, подкрепени от FARE (Football against racism in Europe) и включване в тяхната мрежа. От тогава сме участвали в много техни дейности и инициативи, вкл. конференции и онлайн кампании. Основната цел на подкрепените от FARE дейности е подкрепа за маргинализирани социални групи (или групи в риск от социално изключване), с акцент към децата и младежите, чрез футбол и футболни дейности. Ние сме правили редица дейности: уъркшоп, футболни турнири, демонстрации и отворени тренировки, семинари и др., работейки главно с деца и младежи от малцинствата, бежанци, младежи в риск от социално изключване (икономически и географски (в периферни райони) онеправдани) и др.

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН  с тема Да спрем социално изключване и дискриминация на жените в спорта

Не-дискриминацията по етнически, полов, социален или друг признак е сред основните приоритети в работата на Сдружение Фуутура, а още повече и що се отнася до приоритетните ни областти – спорт и работата с младежи. На този обмен през 2017 година участвахме с 10 младежи и 1 водач на групата.
Сред целите и темите на дейностите в Полша бяха: 
-Повече знание и опит в областта на дискриминацията срещу жените в спорта, толерантността, придобиването на нови междуличностни умения, повишение на знанията за участниците и организациите от страните партньори и техните взаимоотношения и навици
-Борба с дискриминацията срещу жените в спорта и географското изключване чрез съвместни международни семинари: психологически, езикови, културни и спортни, както и серия от дейности, подготвени от младежите за младежта
-Придобиване на опит от младите хора и членовете на организацията извън училищните стени, като се учат един от друг
-Запознаване със собствените и различни култури. Подобрени езикови умения
-Увеличаване на чувството за инициативност и предприемачество сред участниците в проекта, повишаване на самочувствието и увеличаване на професионалните и лични амбиции
-Насърчаване на съвместни дейности, младежки обмени и проекти на ЕС (създаване на нови контакти, обучение за работа в група, насърчаване на взаимната помощ).

MATCH – SOCIAL INCLUSION OPPORTUNITIES 

MATCH възможности за социално включване е двугодишен проект по съвместни партньорства в областта на спорта, имащ за цел да подобри социалното включване и равните възможности за бежанците и местните млади хора чрез насърчването и повишаването на участието им в спортни дейности. Проектът развива конструктивен диалог между тези различни социални групи и професионалисти, работещи в сферата на младежта и спорта, което води до една по-приобщаваща система, като се укрепва идеята за спорта като инструмент за социално включване.

Цели на проекта:
-Да се насърчи засиленото участие на бежанци и местни млади хора в спортни дейности и да се създаде конструктивен диалог между различните социални групи
-Да се обучават младежки работници и спортни преподаватели за по-добра осведоменост и умения за използване на спорта като педагогически инструмент за насърчаване на социалното приобщаване на „уязвимите“ целеви групи
-Да се засили ролята на спорта като инструмент за социално включване и да се повиши осведомеността за неговия потенциал
-Да се предложат възможности за обучение (като треньор) на спортуващи млади хора от местен и мигрантски произход, което да повиши нивото на социално приобщаване и бъдещите им възможности за работа
-Да се насърчи (пре)откриването и използването на обществени пространства за практикуване на масови спортове

ATHLISI

Проектът ATHLISI (Насърчаване на социалната интеграция чрез обучението на треньори и спортни клубове) има за цел да насърчи социалното приобщаване на деца от целеви групи в неравностойно положение (роми, имигранти, деца от нисък социално-икономически произход и др.) чрез засилено участие в спортни дейности в рамките на дейностите на спортните клубове.
Включването на местните спортни клубове е много важен елемент за постигането на тези цели, тъй като за разлика от организацията на спорадични спортни събития, гарантира устойчивост на дейностите по проекта и дългосрочно въздействие.
За постигането на тази цел проектът ATHLISI предлага като най-адекватно решение обучението на представителите на спортните клубове (мениджъри и треньори) по въпроси, свързани с ролята на спортните клубове и със социалната интеграция и насърчаването на сътрудничеството на спортните клубове с местната общност.

МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ И ЗАЕТОСТ

Проект, реализиран по ОП „Развитие на човешки ресурси“, в който Фуутура отговаряше за спортните дейности за младежи в риск или в реална ситуация на изолация, зависимости, радикализиране и др. Дейностите на другите български и международни партньори включваха още проучвания, взаимстване на добри практики, психологическа подкрепа, музикална и други видове занимания като терапия и възможност за личностно израстване и социално включване.

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В ЙОРДАНИЯ с тема Толерантност и предотвратяване на насилието и екстремизма

Сдружение Фуутура реализира първият си проект по Програма за сътрудничество EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) към Европейската служба за външна дейност на Европейската Комисия. Шестима младежи на възраст до 25 години бяха изпратени на междукултурния обмен през месец Октомври 2015 г. Целта на проекта бе да стимулира междукултурния диалог и да повиши информираността и интереса на младежите към основните теми на събитието: толерантност и предотвратяване на насилие и екстремизъм.
Участниците бяха настанени в Аман, но имаха шанса да посетят и други интересни градове, сред които Джераш, Ажлун, Карак, Мъртво море като част от програмата на събитието, както и да се срещнат с много местни младежи, представители на неправителствения, правителствения и младежкия сектор и др.
Сдружение Фуутура успешно реализира подготвителните дейности по събитието, включително и селектиране на участниците; предварителна среща, която се проведе в Аман, Йордания; административна и комуникационна работа; работа по отчитане на проекта.

SILENCE IS ACCEPTANCE – предстоящ младежки обмен в Поругалия
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  • Да се придобият знания относно правата на човека и реалностите зад бежанската фигура;
  • Да се повиши осведомеността сред младите хора относно речта на омразата и рисковете, произтичащи от нея;
  • Да се популяризира грамотност при използването на медиите и интернет;
  • Да се подкрепя и показва солидарност на хората и / или групите, които са жертви на речта на омразата

 

 

Attachment