Спортът като социален интрумент за приобщаване на двойно уязвими хора

Спортът като социален интрумент за приобщаване на двойно уязвими хора

По-голямата част от хората с увреждания са изправени пред бедност и дискриминация. Освен това бежанците с увреждания са изправени пред двойна уязвимост: „Те са сред най-маргинализираните във вече установената група“ (Refugees International, 2003).

Предизвикателствата, пред които е изправена Европа по отношение на това как мигрантите и бежанците могат да бъдат успешно интегрирани в местните общности, не са краткосрочни и ще останат в политическото планиране в обозримо бъдеще. Тези предизвикателства могат да се разглеждат като трикратни: икономически, правни и социални. Този трети аспект – предизвикателството на социалната интеграция – е от особен интерес, що се отнася до спорта.

Силно прието е, че спортът и физическата активност могат да бъдат изключително ценни не само за физическото и психическо здраве на участниците, но и в контекста на тяхното социално включване и интеграция. Спортът също така предоставя възможност да се намерят и покажат различни таланти и да се предизвикат често срещани стереотипи.

Уникалната способност на спорта да преодолее езиковите, културните и социалните бариери го прави отлична платформа за стратегии за включване и адаптиране. Освен това универсалната популярност на спорта и неговите ползи за физическото, социалното и икономическото развитие го правят идеален инструмент за насърчаване на приобщаването и благополучието на хората с увреждания.

Визията на тригодишния проект STEADY е да се увеличи спортното участие на разселени младежи с увреждания (Displaced Youth with Disabilities-DYD) чрез насърчаване на доброволческата дейност и равния достъп на мигранти и хора от малцинствата до организиран и масов спорт.

Основната тема, която разработва проектът STEADY, е борбата с насилието, расизма, дискриминацията и нетолерантността и насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта.

STEADY е проект, който се фокусира върху промяна на парадигмата, вадейки мигранти и бежанци с увреждания от изолация, за да станат неразделни членове на спортната общност.

Консорциумът на проекта се състои от следните партньори: Гръцки параолимпийски комитет (Гърция), Сръбски параолимпийски комитет (Сърбия), Равно общество (Гърция), Ативаменте (Италия), Виенски институт за развитие и сътрудничество (Австрия), Играй и тренирай (Испания), Социален център Соутело (Португалия), Фуутура (България) и Фондация Агитос (Клон за развитие на Международния параолимпийски комитет). Партньорството беше избрано по начин, който гарантира най-високо качество на изпълнение. Всеки партньор има опит, който ще даде уникален принос към проекта.

Този бюлетин представлява избрани акценти от работата, извършена през първите 6 месеца на проекта, чрез извадка от последните резултати от проекта и свързани с тях новинарски истории от партньорите.

Начална среща на проекта STEADY в Барселона ИСПАНИЯ

Проектът STEADY проведе своята начална среща на 8 април 2019 г. в сградите на партньора (Play and Train) в Барселона, Испания. Общо 16 участници присъстваха на семинара, включително 4 души от организацията домакин и 7 души от останалите партньори по проекта.

Консорциумът представи целите и дейностите, които ще се провеждат по време на жизнения цикъл на проекта, и обсъди състоянието му и задачите, които предстоят. Целта на срещата беше да се улесни сътрудничеството между различните заинтересовани страни в проекта, в които партньорите придобиха по-задълбочени познания за произхода на всяка организация и по-добре разбраха визията на проекта и предлаганите средства за постигане на тази визия.
Като цяло срещата беше обогатяващо преживяване, което увеличи взаимното разбирателство в консорциума и също така подчерта предизвикателствата, свързани с неговата разнородност.

Уебсайт на STEADY Project и канали в социалните медии

Официалният уебсайт на проекта STEADY стартира през май 2019 г. (steady-project.eu). Уебсайтът бе създаден от Гръцкия параолимпийски комитет в сътрудничество със Сръбския параолимпийски комитет и в момента съдържа основна информация за проекта, неговите цели и партньорите. Уебсайтът STEADY ще съдържа новини, констатации и актуализации на проекта, като отчети, информационни указания за политики, както и възможности за сътрудничество, напр. съобщения за събития, семинари и обучения. Също така всички инструменти и насоки, които ще бъдат разработени в контекста на проекта STEADY, ще бъдат достъпни на уебсайта във формат за изтегляне. В момента уебсайтът е достъпен на английски, но най-важното му съдържание ще бъде преведено и на испански, гръцки, италиански, португалски, австрийски, български и сръбски. Заедно със уебсайта, проектът STEADY също пусна своите канали в социалните медии – във Facebook (STEADY-Project), Instagram (staadyproject), Twitter (steady_project) и LinkedIn (STEADY Project). Тъй като развитието на мрежите и разширения списък със заинтересовани страни е една от основните цели на проекта, специален акцент беше отделен на развитието на каналите за социални медии.

Дейности по STEADY

Проектът се координира от Гръцкия параолимпийски комитет и неговите продукти и резултати са разделени в три основни категории.

1. Първата категория включва развитието на мрежи и разширен списък на заинтересованите страни, които ще промотират важната роля, която спортът може да има за включването на бежанци и имигранти с увреждания в Европейското общество. Беше решено Фондация Агитос, като международна организация, да ръководи тази дейност.

2. Втората категория включва разработването на Ръководство и на Наръчник, които ще опишат добрите практики, които могат да насърчат и помогнат на организациите да използват спорта като средство за овластяване и приобщаване на бежанци и имигранти с увреждания в техните местни общности. Беше решено „Равно общество“ да ръководи тези дейности, както и Плана за осигуряване на качество и Процедурите за оценка на проекта.

3. Третата категория включва участие на бежанци с увреждания в програми за спортни тренировки и масови спортни дейности като Европейската седмица на спорта, както и Седмицата за действие на STEADY. Всички партньори ще бъдат включени в тази област. „Ативаменте“ ще координира плана за разпространение, както и основното проучване на проекта STEADY, където всички партньори ще проучат на национално ниво реалността на бежанците и имигрантите с увреждания.

Attachment