Фуутура с участие в иновативен научен проект „Спортът отваря съзнанието“

Фуутура с участие в иновативен научен проект „Спортът отваря съзнанието“

Основната цел на проекта е да се повиши осведомеността, че спортът отваря съзнанието, противодейства на образователната бедност и развива подходящи умения за живот, включване в работата и кариерата, като по този начин активира ново сътрудничество сред спортните клубове и образователната формална система – както на местно, така и на международно ниво.

В съответствие със заключението на Съвета относно приноса на спорта за икономиката на ЕС (2014 / C 32/03) и за справяне с младежката безработица, чрез обмен на практики, мисли и идеи, партньорите разработват документи за позиции, препоръки и пътна карта за по-добра интеграция на спорта в училище, в учебните програми за Професионално образование и обучение, в курсове за предприемачи и в програми за мобилност. Чрез укрепване на транснационалната мрежа от спортни клубове и насърчаване на сътрудничеството с местните заинтересовани страни, проектът TOPMIND насърчава чиракуването, стажовете и мобилността в спортните организации и мотивира младите хора да увеличат участието си в спорта. TOPMIND демонстрира, че уменията, придобити чрез спорт, подобряват заетостта на работното място и улесняват националния и транснационалния достъп до пазара на труда.

Програмата TOPMIND се определя чрез подхода „стъпка по стъпка“: преди всяка среща на консорциума, всеки партньор се консултира с група от заинтересовани страни, за да сподели документ за позиция, след което партньорите съвместно организират някои препоръки и отново във връзка с панела ще изготвят пътна карта за по-добро признаване на уменията, придобити в спорта. Пътната карта води до разработването на по-големи проекти и предоставя на заинтересованите страни в ЕС истории за успехи и неуспехи в насърчаването на образованието в и чрез спорта, документи за позиции и препоръки за улесняване на признаването на уменията, развити в спорта: като самочувствие, способности за работа в екип, решаване на проблеми и вземане на решения, комуникация. Всички умения, които развиват „най-добрите умове“, защото спортът е отворен!

Партньорите ще си сътрудничат за съвместно изготвяне и редактиране на:

• Документи за позицията за ролята на спорта в образованието

• Препоръки за използване на образователната роля на спорта

• Пътна карта за проектиране на спортни образователни пътеки

Водещ партнъор: USMACASELLE (Ит)
Партнъори: CZART (Пол), TKO (Сло), FOOTURA (БГ)

Среща 1 – topmind-Poster-rev-2-1

Среща 2 – topmind-Poster-rev-2-6

 

Attachment