Съобщение на Сдружение Фуутура

Съобщение на Сдружение Фуутура

Съобщение на Сдружение Фуутура във връзка с продължаващата епидемия от ковид 19 – обявена от Световната здравна организация, както и потвърдена на европейско ниво и на национално ниво в България – чрез действащото извънредно положение, както и заради съществуващите рестриктивни мерки в много държави, както и съществуващият риск от нови варианти на вируса, а също и риск от нарушаване на гражданските и човешки права и достойнство, риск за попадане в карантина, изолационни помещения, риск от незачитане на издадени от България документи и тестове – поради неналичието на ратифицирана от всички държави ковид протоколи – съответно липсата на единен ковид протокол / платформа, риск от контакт с представители на други националности и др.:
Към 07.06.2021 година Сдружение Фуутура обявява намерението си да не участва в международни събития и конференции, както и да не изпраща участници на такива, както и на младежки обмени, обучения и др. Смятаме, че международните пътувания крият съществен риск както за здравето, така и за правата на пътуващите, като не приемаме неяснотите по отношение на изискванията на различните държави, или пък дори на различните региони в отделните държави. Осъзнаваме, че с това решение може да повлияем негативно върху изпълнението на текущите или бъдещите наши международни проекти и партнъорства, но за нас физическото и психическото здраве на хората, които ние изпращаме, е на първо място и с това не можем да рискуваме!
Надяваме се тази криза да приключи и скоро да има официален край на пандемията от всички отговорни международни институции, включително и прекратяване на извънредното положение в България и отмяна на препоръките на министерството на външните работи да не се пътува, както и да се възвърнат отново всички права на пътуващите в ЕС.

Сдружение Фуутура също така е прекратило всички свои физически прояви от март 2020 година – следвайки националните разпоредби и обявеното извънредно положение. За този период сдружението организира основно онлайн кампании и участва от месец март 2021 година като партнъор в по-малки вътрешни спортни събития.

Communication from Association Footura in connection with the ongoing epidemic of covid 19 – declared by the World Health Organization, and confirmed at European and national level in Bulgaria – through the current state of emergency, as well as due to existing restrictive measures in many countries and existing risk of new variants of the virus, as well as risk of violation of civil and human rights and dignity, risk of quarantine, isolation premises, risk of non-compliance with documents and tests issued by Bulgaria – due to the lack of ratified by all countries covid protocols – respectively the lack of a unified code protocol / platform, risk of contact with representatives of other nationalities, etc .:
As of June 7, 2021, Association Footura announces its intention not to participate in international events and conferences, as well as not to send participants to such, as well as youth exchanges, trainings, etc. We believe that international travel poses a significant risk to both the health and rights of travelers, not accepting the ambiguities regarding the requirements of different countries, or even different regions in different countries. We realize that with this decision we can negatively affect the implementation of our current or future international projects and partnerships, but for us the physical and mental health of the people we send is in the first place and we can not take risks!
We hope that this crisis will end and that the pandemic will soon be officially ended by all responsible international institutions, including ending of the state of emergency in Bulgaria and the cancellation of the Foreign Ministry’s recommendations not to travel, and to restore all rights of travelers in the EU.

Association Footura has also stopped all its physical activities since March 2020 – following national regulations and the declared state of emergency. During this period, the association organizes mainly online campaigns and participates from March 2021 as a partner in smaller domestic sporting events.

 

Attachment

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------