Взаимовръзката между бизнес етиката и корпоративната социална отговорност се проявява в множеството дефиниции, които се предлагат за определяне на същността и обхвата на КСО.

Корпоративната социална отговорност може да се обясни най-просто с доброволното участие на големите компании освен в икономическия живот, а и в ангажирането им с обществено полезни дейности – като облагородяване на градската среда, PR дейности със социален ефект, доброволен труд, подпомагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни хора в домове, опазване на културно-историческото наследство, качество и безопасност на продуктите, дарения, спонсорства, стипендии, платени стажове и други.

Ние считаме, че всичко това е задължение на всяка успяла компания в национален и особено в интернационален мащаб! – това е прекия принос към обществото, в което тя вирее, за да има то толеранс, уважение и дори гордост към самата компания и служителите в нея.

В крайна сметка това ще е положително и за самите компании – в поддържане на техния обществен образ в поносими граници чрез ПОЛИТИКАТА ИМ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ.

Нашият екип планира в бъдеще да спомага активно бизнеса и обществени и граждански организации в осъществяването на Социално-отговорни проекти и инициативи.

Разберете повече за начините за Дарение към Фуутура

Разберете повече за нашите Проекти

Вижте всички наши събития

Вижте как нашите дейности се отразяват в медиите