МИСИЯ

Нашата мисия е да развием аматьорския и масовия спорт, да предоставим по-добри условия за практикуването му в състезателни, приятелски, благотворителни и други условия.  В същото време – дори и да не е със целенасочен или социализиращ ефект, ние се стремим да покажем на обществото във всеки един момент важността от редовното спортуване и множеството положителни аспекти от това.

Стратегията за развитие на Фуутура е широко дискутирана както сред нашите членове, така и сред много други аматьорски, полу-професионални и професионални спортисти. Така ние формирахме нашите цели и средства, реализирането на които стои пред нас като всекидневна задача.

Нашата амбиция е свързана с постоянното разрастване на Сдружението като позитивен фактор в развитието на спортния живот като цяло, включително и в изтъкване на значимостта на спорта като превенция срещу много вредни навици, обездвижване и др. За тази цел ние работим в момента и планираме да стартираме и осъществим още серия от проекти, свързани с обучението на деца и юноши, популяризирането на спорта и активния начин на живот сред младежите, студентите, работещите хора, както и създаването на по-добри условия за развитието на аматьорския спорт – чрез собствени спортни клубове и др.

СРАТЕГИЯ

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА ФУУТУРА – FOOTURA” има за основна цел развитие и популяризиране на спорта, в това число футбол, мини футбол, футзал, тенис на корт, тенис на маса, шахмат, лека атлетика, баскетбол, волейбол и други спортове, както и дейности по спортен и културен туризъм, обменни програми и др.

Сред другите цели на Сдружението са:

– Развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на децата и младежите.
– Отстояване в националната политика на Република България традиционно стратегическото място на спорта и спортната култура и спортното възпитание сред подрастващите и аматьорите.
– Работа за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури на базата на спорта и спортната култура и конкретни спортни прояви – както в България, така и в чужбина.
– Популяризиране постиженията, проектите и инициативите на индивидуални личности и организации в областта на аматьорския спорт.
– Подпомагане на своите членове за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на квалификацията и компетентността им по въпроси, свързани както пряко със спорта, така и с теми извън него.
– Приобщаване на широк кръг граждани и граждански организации в дейността на Сдружението, формиране на партньорски отношения с търговски дружества, касаещи подкрепата им към Сдружението и неговите цели, както и диалог с централни и териториални органи на изпълнителната власт и техни подразделения относно възможностите за съвместни инициативи и проекти, касаещи целите на Сдружението.
– Формиране и подкрепяне на спортни отбори към Сдружението (така също и на индивидуални състезатели), които да участват в аматьорски и / или професионални състезания и турнири по отделните видове спорт, както и изграждане и управление на дейността на Академия по футбол и/или други спортни игри.
– Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на аматьорски спорт, което повишава мотивацията и запазва ангажираността на младите хора.
– Участие в обществения живот и публичния диалог по проблемите на младежта и спорта – пряко и индиректно (чрез интернет).
– Подобряване на здравословното състояние на населението и повишаване на качествата на медицинското обслужване в страната.
– Подпомагане на местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на общността в областта на спорта и здравеопазването и подпомагане за тяхното решаване.
– Разработване, реализиране и координиране на проекти за развитие.
– Събиране, поддържане и разпространение на информация за съществуващи национални и международни инвестиционни, кредитни, хуманитарни и др. институции и условията им за инвестиране, кредитиране и помощ

Средства за постигане на целите –
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА ФУУТУРА” ЩЕ РЕАЛИЗИРА своите цели, като може да развива всякакви разрешени от закона дейности, в т.ч., но не само чрез следните средства:
– Взаимодействие и партньорство с организации със сходни цели и предмет на дейност, централни и териториални органи на изпълнителната власт и техни подразделения, други физически и юридически лица за укрепване и разширяване на връзките по отношение на спорта и спортната култура.
– Подбуждане и подкрепяне дейността на гражданските организации, на творческите съюзи, научни институти, стопански субекти и изявени личности в страната и в чужбина за ползотворно развитие на спорта и спортната култура – най-вече в аматьорско и масово отношение.
– Организиране обществена и медийна изява на дейци и участници в сдружението.
– Съдействие на компетентните органи и самостоятелната работа за по-широко информиране на българското общество за постиженията и възможностите на спорта и физическото възпитание сред подрастващите и в масовия спорт.
– Оборудване и поддържане на материална база на Сдружението.
– Кандидатстване на местно, регионално и международно равнище по различни програми и проекти с цел реализиране на принос за спорта, спортната култура в България и възможността за пълноценна изява на състезателите – аматьори.
– Разработване на стратегии и осъществяване на дейности, подпомагащи развитието на спорта на национално и регионално ниво.
– Осъществяване на проекти и дейности, финансирани по европейски и международни програми, с цел развитие на спорта и превенцията от заболявания.
– Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, обучения за повишаване на информираността и квалификацията в областта на дейност на Сдружението.
– Предоставяне на консултации на фирми, институции и организации.
– Участия в сдружения с други подобни организации за реализиране на планираните дейности;
– Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми;
– Набиране и разпространяване на информация, в съответствие с целите на Сдружението;
– Всякакви други дейности, които спомагат за постигането на целите и не противоречат на действащото законодателство в Република България.

СПОРТЕН КОМПЛЕКС ФУУТУРА

Сдружение Фуутура работи за изграждането и развитието на спортен комплекс на територията на град София, на който да провежда всички свои демонстрационни, семинарни, отворени, тренировъчни, благотворителни и състезателни спортни дейности.

– Един терени с изкуствена трева за Футбол – покриващ стандарти и за минифутбол, делящ се на 3, както и за хокей на трева и др.

– Два терена с мултиспорт настилка – покришащи стандарти за баскетбол, хандбал, хокей на трева, минифутбол, волейбол и др. (чрез преместваеми уреди)

– Здравословно магазинче и спортно Клуб-кафене на спортиста

– Сграда с фитнес и стаи за настаняване на малки групи